Filosofi, teoretisk filosofi (61-75 hp), 15 hp

Philosophy (76-90), 15 credits

93FS61

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla V
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 8 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 8 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 8 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 8 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i filosofi 1-60 hp, varav 45 hp med godkänt resultat. Dessutom krävs godkänt resultat på UK 1-4 om 1-30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera kunskaper och färdigheter i någon central teoretisk-filosofisk disciplin eller något centralt problemområde,
- visa förmåga att hantera ett historiskt givet område för kunskapsteoretisk eller metafysisk argumentation,
- redogöra för centrala problem i metafilosofisk diskussion,
- analysera de speciella villkor som gäller vid undervisning i filosofi, i synnerhet vad gäller individers olika förutsättningar,
- analysera olika mönster och normer för kommunikation och samspel i filosofiundervisningen,
- analysera behandlade teoretiskfilosofiska problem med avseende på gymnasiets ämnesundervisning, styrdokument och läromedel.

Kursinnehåll

Kursen utgör en fortsättning på tidigare studier av den teoretiska filosofins arbete med att utveckla analystekniker och att vidga de tillämpningsområden på vilka de tillämpas. Stoffmässigt tas såväl kunskapsteoretiska som ontologiska som språkfilosofiska frågor upp. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan dessa områden. Historiskt material tas upp men behandlas ur ett samtida analytiskt perspektiv.

Central disciplin, 7.5 hp
I delkursen behandlas ett centralt aktuellt problemområde inom den teoretiska filosofin. Det kan exempelvis vara medvetandefilosofi, språkfilosofi, vetenskapsteori eller kunskapsteori. Examinator väljer ut vilket område som ska behandlas. Inom detta problemområde gör studenten bekantskap med de viktigaste problemen och de väsentliga bidragen till en aktuell debatt inom detta ämne. Tonvikten kommer i huvudsak att ligga på bidrag från 1900-talet. Ett urval frågor i den valda centrala disciplinen diskuteras utifrån kännedom om ursprungligt formulerade filosofiska positioner.

Filosofins klassiker, 5 hp
I delkursen arbetar man med ett centralt klassiskt filosofiskt arbete och ger det ett ingående studium med hjälp av kvalificerade kommentatorer.

Didaktiskt seminarium, 2.5 hp
Frågor med relevans för lärarens yrkesroll och undervisning diskuteras och analyseras ur filosofiska perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen och skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas.
PROVKODER
STN1Skriftlig tentamen, central disciplin, 7.5 hp (U-VG)
STN2 Skriftlig tentamen, filosofins klassiker, 5 hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas, didaktik 2.5 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Didaktiskt seminarium (2.5hp) Arevik, S. och O. Hartzell 2007, Att göra tänkande synligt. En bok om begreppsbaserad undervisning, Stockholm Baggini, J. och P. S. Fosl 2010, The Philosophers Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods, andra upplagan (första uppl. 2003), Wiley-Blackwell, Oxford Bronäs, A. och N. Runebou 2010, Ämnesdidaktik, Stockholm Jensen, M. 2012. Kommunikation i klassrummet, Lund Schaffar, B. (red.) 2013, Filosofins didaktik: filosofiska betraktelser om att lära sig tänka, Bokförlaget Thales, Stockholm Willner, J. (red.) 1993, Filosofiantologin, Stockholm Länkar: Skolverkets adresser: Ämnet filosofi: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv Filosofi 1: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO01#anchor_FIOFIO01 Filosofi 2: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=FIO&lang=sv&courseCode=FIOFIO02#anchor_FIOFIO02 Skolverkets sidor om didaktikforskning. Adresser: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600 Som stöd för den egentliga uppgiften bör du kanske för egen del koncentrera dig på: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/2.6600/metastudie-pekar-ut-omraden-varda-att-utveckla-1.189961 Delkurserna 1-2 nedan samläses med den fristående kursen Teoretisk filosofi 2: Delkurs 1: Central disciplin, medvetandefilosofi, 7.5 hp Heil, J.: Philosophy of Mind – A Contemporary Introduction, tredje upplagan, London 2013 (Routledge), ISBN 9780415891745 för paperback. Delkurs 2: Filosofisk klassiker - Kant, 5 hp Kant, I., Grundläggning av sedernas metafysik Daidalos, Göteborg 1997. -- Prolegomena, Thales Stockholm 2002 Scruton, R., Kant: A very short introduction, OUP, Oxford 2001. De ovanstående valda texterna kan eventuellt hittas elektroniskt, mer information ges vid kursstart. Viss ytterligare litteratur, som kommer att göras tillgänglig via kursplattformen LISAM, kan tillkomma. Många verk finns tillgängliga som ref-exemplar på Universitetsbiblioteket eller kan köpas på universitetsbokhandlarna, samt givetvis på många av de större nätbokhandlarna. Viss litteratur kan tillkomma och meddelas då av kursansvarig.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.