Filosofi, teoretisk filosofi (76-90 hp), 15 hp

Philosophy (76-90), 15 credits

93FS81

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Fredrik Stjernberg

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i filosofi 1-60 hp, varav 45 hp med godkänt resultat. Dessutom krävs godkänt resultat på UK 1-4 om 1-30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för och applicera teorier centrala i de senaste hundra årens analytiska filosofi,
- presentera och försvara en självständigt genomförd filosofisk analys,
- för eget arbete söka och urskilja internationellt gångbara källor i något fält av modern filosofi,
- visa förmåga att relatera filosofiska diskussioner till filosofiundervisning och lärarrollen.

Kursinnehåll

Analytisk filosofihistoria, 7.5 hp
I delkursen skaffar sig studenten en fördjupad överblick över den teoretiska filosofins historia. Moderna redskap för att tolka och behandla äldre filosofiska texter uppövas och används. Originaltexter och kommenterande texter läses tillsammans. Genom kursens utformning vinner studenten i denna delkurs också bekantskap med historiska verk som varit väsentliga för den moderna filosofins utveckling.

Uppsats, 7.5 hp
Den studerande väljer företrädesvis inom vetenskapsteori eller kunskapsteori ett ämne. Uppsatsen skall uppvisa självständiga inslag, till exempel i fråga om tolkning och bedömning av argument. Fördjupningsstudierna kan startas från elementär nivå eller utgöra ytterligare fördjupning av tidigare studier. Den studerande bör i sitt arbete i väsentlig utsträckning ta upp frågor med didaktisk relevans.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och handledning i samband med uppsatsskrivande, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen samt individuell redovisning av uppsats som seminariebehandlas.
PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen, analytisk filosofihistoria, 7.5 hp (U-VG)
UPS1 Uppsats, 7.5 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Delkurs 1: Analytisk filosofihistoria, 7.5 hp Anders Wedberg, Filosofins historia, volymerna I-II, nyutgivna på Bokförlaget Thales, Stockholm, 2003 (har man den gamla utgåvan från Bonniers (1958-1968), så går det lika bra). Mer exakta läsanvisningar delas ut i takt med kursen. Viss litteratur kan tillkomma och meddelas i så fall av kursansvarig. Delkurs 2: Uppsats, 7.5 hp Litteratur väljs ut i samråd med handledaren. Didaktisk litteratur från tidigare filosofikurser används också, se tidigare litteraturlistor.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.