Historia (61-90 hp), 30 hp

History (61-90 Cr), 30 credits

93HI53

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lasse Kvarnström

Kursansvarig

Lasse Kvarnström

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping V

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter 1-60 hp i ämnet historia, varav 1-30 hp samt Uppsats, 9 hp inom ramen för 31-60 hp med godkänt resultat samt godkända kurser UK 1-4 om 30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- visa fördjupade kunskaper i historiska processer och problem

- redogöra för teorier med relevans för historievetenskapen

- diskutera och problematisera kultur som estetiskt och antropologiskt begrepp

- diskutera fakta och tolkningar av historiska sammanhang med utgångspunkt i

kulturhistoriska begrepp och teorier

- argumentera för val av stoff och undervisningsformer i relation till historieämnets struktur, olika delar och centrala begrepp

- argumentera för val av historiska källmaterial som läromedel i historieundervisningen och kunna analysera konsekvenserna av dessa val

- självständigt föra en kritisk, problematiserande diskussion kring såväl nationell som internationell historievetenskaplig litteratur

Kursinnehåll

Teori och metod

De studerande ges orientering om vetenskapsteoretiska och samhällsteoretiska problem som är väsentliga för historievetenskapen. Syftet är också att ge fördjupade kunskaper i ämnets teori och metod, samt färdighet att använda dessa grunder vid uppsatsskrivning.

Kulturhistoria

I kursen diskuteras och analyseras olika aspekter av kulturhistoria.

Att arbeta med källor i historieundervisningen

Den studerande arbetar med primärkällor med sikte på att kunna integrera dessa källor i sin kommande undervisning. I kursen fördjupas den studerandes kunskaper om och förmågan att i undervisningssammanhang inom skolan använda och reflektera över olika typer av källmaterial för konkretisering av historiska händelser och processer.

Individuell fördjupning

Den studerande läser och förvärvar fördjupade kunskaper om en särskild historievetenskaplig tematik. Fördjupningsområdet och vetenskaplig litteratur väljs i samråd med ansvarig lärare.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, handledning, självständiga studier och grupparbete.

OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar, seminarier samt presentationsseminarium.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning av kursuppgifter individuellt och i grupp, samt individuell muntlig tentamen.

PROVKODER:

STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen Teori och metod, 7.5 hp (U-VG)

OBL1 Obligatoriska moment: seminarier Teori och metod, 0 hp (D)

SRE1 Skriftlig och muntlig redovisning 7,5 hp (U-VG)

OBL2 Obligatoriska moment: seminarier Kulturhistoria, 0 hp (D)

SRE2 Skriftlig och muntlig redovisning 7,5 hp (U-VG)

MTN1 Muntlig tentamen av fördjupningsstudier 7.5 hp (U-VG)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen Teori och metod 7.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig och muntlig redovisning 7.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig och muntlig redovisning 7.5 hp U, G, VG
OBL2 Obligatoriska moment: seminarier Kulturhistoria 0 hp D
OBL1 Obligatoriska moment: seminarier Teori och metod 0 hp D
MTN1 Muntlig tentamen av fördjupningsstudier 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Burke, Peter, (2008) What is cultural history? 2. ed. Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2008

ISBN: 9780745644097, 9780745644103, 0745644090, 0745644104, 9780745644103

Danielsson Malmros, Ingmarie, (2012) "Det var en gång ett land.. Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar" Höör: Agerings
de Laval, Maria, (2011) Det känns inte länge som det var länge sedan. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande Lund

Finns i fulltext på länken: http://portal.research.lu.se/portal/files/7671953/Gymnasieelevers_historiska_t_nkande_2011.05.09.pdf 

Green, Anna, (2008) Cultural history Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008

ISBN: 9780333986752, 033398675X, 9780333986745, 0333986741

Johansson, Patrik, (2014) Att tolka spåren från det förflutna. Innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet

Finns i fulltext på länken: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:745144/FULLTEXT02.pdf 

Tosh, John, Sandin, Gunnar, (2011) Historisk teori och metod 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9144068735, 9789144068732

Övrigt

Litteratur till delkurserna Metod och teori, Kulturhistoria och den valfria fördjupningen tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.