Matematik: verksamhetsförlagd utbildning (69-74 hp), 6 hp

Mathematics: Teaching Practise (69-74 cr), 6 credits

93MAV3

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Frejd

Kursansvarig

Peter Frejd

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 6 (VT 2018) 201805-201810 Svenska Linköping V
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2018) 201805-201810 Svenska Linköping V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2018) 201805-201810 Svenska Linköping V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 6 (VT 2018) 201805-201810 Svenska Linköping V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Matematik 4

eller

Matematik D

samt

godkända kurser om sammanlagt 11 hp i  Matematik: Linjär algebra, 6hp, Matematik: Envariabelanalys 2, 6hp, Matematik: Statistik, 5hp, Matematik: Matematikens historia, 3hp, Matematik: Flervariabelanalys, 8hp, Matematik: Geometri,  5hp

samt

godkända kurser  Matematik: Didaktik 1, 5,5hp, Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5hp, Matematik: Algebra, 6hp, Matematik: Envariabelanalys 1, 6hp, Allmändidaktik, 5hp, Utveckling och lärande, 8,5hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5hp, Bedömning och betygsättning, 7,5hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5hp, samt godkända moment/kurser i ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning i ämne 2 (1-60 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera undervisning inom ett större område i gymnasieskolans matematik utifrån styrdokument, matematikdidaktiska teorier och metodik
- anpassa ämnesinnehållet till elevgruppens olika förutsättningar, inklusive hänsyn taget till jämställdhet och jämlikhet
- genomföra undervisning inom ett större område i gymnasieskolans matematik utifrån styrdokument, matematikdidaktiska teorier och metodik
- utvärdera den genomförda undervisningen med avseende på planerade mål, styrdokument, matematikdidaktiska teorier och metodik
- använda och utvärdera undervisningsmaterial och laborativa arbetsformer, inklusive digitala verktyg inom det aktuella undervisningsområdet
- dokumentera och bedöma elevers kunskaper i matematik
- reflektera över den egna undervisningen i matematik och utifrån konstruktiv kritik från andra dra slutsatser och förändra sitt agerande
- samarbeta och anpassa sin kommunikation i olika situationer.

Kursinnehåll

Studenten genomför verksamhetsförlagd utbildning i gymnasieskolans matematikkurser, och genomför där ämnesdidaktiska och undervisningsmetodiska analyser av kursplaner, didaktiska teorier, centrala begrepp och metoder. I planering, genomförande och utvärdering av den egna undervisningen använder studenten centrala matematikdidaktiska frågeställningar, begrepp och forskningsresultat, utgående från matematikämnets och undervisningspraktikens villkor. Studenten tillämpar teoretiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik i sin undervisningspraktik. Studenten tränar sig i att hantera matematikundervisningens sociala och affektiva dimensioner. Dessutom övar sig studenten i att dokumentera och bedöma elevers kunskaper i matematik, samt i sin undervisning reflektera över valda arbetsformer och användningen av laborativa/tekniska hjälpmedel. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, samt självständiga studier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning samt uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor.
PROVKODER:
SRE2 Skriftlig redovisning VFU-rapport, 2,5 hp (UV)
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor, 2,5 hp (UV)
TSL1 Tillämpade sociala lärarförmågor, 1 hp (UG)


 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bergsten, C. m. fl (1997). Algebra för alla. Nämnaren Tema. Göteborg: NCM. - Bergsten, C. (2006). Euklides i nya kläder - om dynamiska geometriprogram. Svenska Matematikersamfundets medlemsutskick, maj. - Bergsten, C. (2008). Några aspekter av det matematiska formelspråket. I H. Lennerstad & C. Bergsten (red.), Matematiska språk. Stockholm: Santérus Förlag. - Blomhøj, M. (2000). Villkor för lärande i en datorbaserad matematikundervisning. I B. Grevholm (red.), Matematikdidaktik - ett nordiskt perspektiv (ss. 185-218). Lund. Studentlitteratur. - Likvärdig bedömning och betygsättning (s. 47-63), Skolverkets allmänna råd 2004, Skolverket. - MSU (2008). Mer än matematik- om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm. - Pettersson, A. (1997). Analys av elevernas arbeten med mer omfattande matematikuppgifter i år 9. Stockholm: PRIM-gruppen, Lärarhögskolan i Stockholm. - Dowling, P. (1996). A sociological analysis of school mathematics texts. Educational Studies in Mathematics, 31, 389-415. - Jablonka, E. (2003). Mathematical literacy. I A. Bishop et al (red.), Second international handbook of mathematics education, Part one (ss. 75-102). Dordrecht: Kluwer. - Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J. (2000). Problemlösning som metafor och praktik. Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet. (valda kapitel)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.