Samhällskunskap 3, 9 hp

Social Science: Didactics, 9 credits

93SH03

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 6 (VT 2016) Svenska Linköping V
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 6 (VT 2016) Svenska Linköping V
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 6 (VT 2016) Svenska Linköping V
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 6 (VT 2016) Svenska Linköping V
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 8 (VT 2016) Svenska Linköping V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 8 (VT 2016) Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på UK 1-4 samt genomgången Samhällskunskap 1-60 hp, varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- diskutera lokala och globala utmaningar samt analysera människors olika livsvillkor ur ett lokalt och globalt perspektiv.
- analysera globaliseringens konsekvenser för individer, grupper, organisationer och samhälle utifrån samhällsorienterande perspektiv.
- analysera lärande i multikulturella pedagogiska miljöer och argumentera för att integrera globala och internationella perspektiv i samhällskunskapsundervisningen.
- självständigt organisera och strukturera samt utvärdera innehållet av lärande genom fältstudier i lokal eller global miljö.
- självständigt skapa ett egenproducerat läromedel för undervisning i samhällskunskap

Kursinnehåll

Kursen genomförs till stor del i fältmiljö, vilket sker lokalt eller utomlands. I kursen diskuteras globaliseringens olika drivkrafter och konsekvenser, dess sociala och ekonomiska ursprung samt dess konsekvenser för olika grupper av människor och organisationer. Kursen behandlar internationalisering i skolan och konsekvenser för undervisning i gymnasieskolan. Studenterna tar ett stort ansvar för fältstudien och med utgångspunkt från den lärande miljön, och relevant forskning, skapas ett egenproducerat läromedel

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, fältstudier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig presentation: Eget producerat läromedel, 6 hp (U-VG)
MRE1: Muntlig redovisning med skriftligt underlag. Ämnesdidaktik, 3 hp (U-G

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Almius, T. (2006). Fältstudier. I Almius, T., m fl. Erfarande och syndvändor. En artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik. IPD-rapport 2006:03. Göteborgs Universitet. (pdf-fil på kurssidan). Archibugi, D., Koenig-Archibugi, M., & Marchetti, R. (eds) (2012). Global democracy. Normative and empirical perspectives. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Davis, M. (2007). Slum. Världens storstäder. Lund: Arkiv.* Dielemans, J. (2009). Välkommen till paradiset. Stockholm: Atlas. Dowden, R. (2008). Africa. Altered states, ordinary miracles. London: Portobello.* Hillbom, E., & Green, E. (2010). Afrika: en kontinents ekonomiska och sociala historia. Stockholm: SNS. (ett kapitel)* Human Development Report 2013. Syds uppgång: Mänskliga framsteg i en värld av mångfald. Sammanfattning på svenska (tillgänglig på nätet). Persson, J., & Schibbye, M. (2013). 438 dagar: vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar. Göteborg: Offside/Filter.* Rudra, N. (2008). Globalization and the Race to the bottom in developing countries. Who really gets hurt? Cambridge, UK: Cambridge University Press. Sanderoth, I., Werner, M., & Båth, S. (2009). Plats – identitet – lärande. Närområdesstudier i skolan. Lund: Studentlitteratur. Uddhammar, E. (2013). The forbidden attraction of the enlighten despot. Statsvetenskaplig tidskrift. 2013/4, årgång 115. (s. 403-425).* Williams, D. (2012). International development and global politics. London: Routledge. Artiklar tillkommer. *Endast för studenter som gör internationell fältstudie.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.