Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

Swedish (31-52.5), 22.5 credits

93SV31

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt Svenska 1-30 hp och annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- granska och konkretisera kurs- respektive ämnesplaners innehåll
- beskriva olika synsätt på bedömning och värdering av texter
- utföra språklig analys på brukstexter
- jämföra och problematisera arbetsformer och stoff avseende text och läsning i ett ämnesdidaktiskt perspektiv
- problematisera hantering av IT i ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv
- redogöra för några litteraturdidaktiska teorier
- beskriva hur litteraturdidaktiska teorier på olika sätt kan omsättas i skolans praktik
- utifrån olika perspektiv analysera och tolka skönlitterära och multimodala texter i ett didaktiskt perspektiv
- översiktligt redogöra för svenska språkets historiska utveckling
- urskilja svenska språkets socialt betingade variation i ett nutida och interkulturellt perspektivavseende ungdomsspråk, dialekter, minoritetsspråk och språk i Norden

Kursinnehåll

I kursen ingår studier av elevtexter och professionella texter inom olika genrer. Texterna beskrivs, analyseras och tolkas ur olika perspektiv. Den studerande granskar också elevtexter med fokus på bedömning och värdering. Arbetsformer för text och läsning tas upp i ett didaktiskt perspektiv. Den studerande problematiserar IT-användningen i svenskundervisningen. I kursen ingår att den studerande behandlar grundläggande litteraturdidaktisk teoribildning. Den studerande tolkar och granskar kritiskt såväl skönlitterära som multimodala texter. Den studerande diskuterar teorier om litteraturläsning, litteratursamtal och skrivande kopplat till skönlitteratur och hur dessa teorier kan tillämpas i praktisk verksamhet. I kursen studeras svensk språkhistoria på ett kortfattat och översiktligt sätt. Vidare diskuteras språket i det moderna samhället med fokus på ungdomsspråk, minoritetsspråk, dialekter och de nordiska språken.
Genomgående studeras ämnets kurs- respektive ämnesplaner avseende språk, textarbete och litteratur.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt workshops.
Obligatoriskt moment

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftliga tentamina, skriftlig redovisning

Provkoder:
STN1 Textanalys textdidaktik, 6,5 hp, U-VG
STN2 Litteratur, 6,5 hp, U-VG
STN3 Språksociologi, 3,5 hp, U-VG
STN4 Språkhistoria, 4 hp, U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning VFU, 2 hp, U-G
OBL1 Redovisning valbar litteratur, 0 hp, D

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bergman, Lotta, Hultin, Eva m.fl. (2009). Makt, mening, motstånd. Stockholm: Liber. (valda delar läses). Bergsten, Staffan & Lars Elleström (2004). Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur Boglind, Ann och Anna Nordenstam (2010). Från fabler till manga. Lund: Gleerups. Bommarco, Birgitta och Parmenius Swärd, Suzanne (2012). Läsning, skrivande, samtal - Textarbete i svenska för gymnasiet. Lund: Studentlitteratur Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten – handbok i textanalys. Lund: Studentlitteratur. (valda delar läses). Hoel, Thorlaug, Løkensgard (2001). Skriva och samtala – lärande genom responsgrupper. Lund: Studentlitteratur. Kåreland, Lena (2009). Läsa bör man? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: Liber. kap. 1-5. Langer, Judith, A. (2005). Litterära föreställningsvärldar. Göteborg: Daidalos Molloy, Gunilla (2011). Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur Persson, Magnus (2007). Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. Lund: Studentlitteratur 2007. Kap. 1, 2, 4, 6 intensivt Reichenberg, Monica (2008). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. 1. uppl. Stockholm: Natur & kultur. (återanvändes från tidigare kurs). Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för Gymnasieskola 2011 Skönlitterära texter för analys – enligt överenskommelse vid kursstart Artiklar som distribueras av kursledaren tillkommer Referenslitteratur tillkommer, se särskild lista vid kursstart Texter i språkhistoria och språksociologi tillkommer under terminen i bok- eller kompendieform.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.