Svenska (61-90 hp), 30 hp

Swedish (61-90 hp), 30 credits

93SV51

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 6 (VT 2016) Svenska Linköping V
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 8 (VT 2016) Svenska Linköping V
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 6 (VT 2016) Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 8 (VT 2016) Svenska Linköping V

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp samt ingångsämne 1-30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna 1-60 hp i svenska varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för några centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder
- kritiskt reflektera kring litteraturteoretiska grundfrågor i relation till litterära exempel
- visa utvecklad förmåga att utifrån litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer
- med stöd i litteraturvetenskapliga teorier om text och läsning problematisera didaktiska frågor inom skolämnet svenska
- redogöra för det svenska ljudsystemets struktur
- kunna analysera och kritiskt granska brukstexter av olika slag
- tillämpa teorier om textanalys på en variation av genrer och texttyper med ett didaktiskt förhållningssätt
- föreslå, motivera och värdera variationer av metoder och bedömningsformer i relation till ämnets innehåll
- urskilja hur sociala och kognitiva faktorer påverkar undervisning och ungas lärande i svenska

Kursinnehåll

Litteraturvetenskap
I kursen studeras och diskuteras frågor och problem med relevans för svenskämnet vilka aktualiseras av centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder, och tillämpas i analys och tolkning av litterära exempel.
Delkurs 1 orienterar i några centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder som tillämpas i analys och tolkning av litterära exempel.
Delkurs 2 utgör en fördjupning i litteraturvetenskaplig analys och tolkning. Kursen behandlar särskilt dialoger mellan äldre och nyare texter, mellan genrer och mellan medier.

Språkvetenskap
Brukstexter analyseras med stöd i teorier och metoder för funktionell textanalys och sätts i relation till det textarbete som sker i skolans ämnesundervisning. Det svenska ljudsystemet studeras. Kursplaners innehåll avseende den språkliga delen av svenskämnet granskas och problematiseras.
Teorier om läs-och skrivsvårigheter studeras. I samband med detta diskuteras också hur skolan hanterar olika typer av läs- och skrivsvårigheter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda och icke lärarledda seminarier samt genom självständiga litteraturstudier, kursuppgifter och textarbete. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

OBLIGATORISKT MOMENT:
Seminarier och muntlig redovisning

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen teori och metod 7,5 hp (U-VG)
STN2 Skriftligt tentamen: hemtentamen i analys och tolkning 7,5 hp (U-VG)
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen i fonetik 4hp (U-VG)
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen i Funktionell textanalys 6hp (U-VG)
SRE1 Skriftlig redovisning: Didaktik 5hp (U-VG)
OBL1 Obligatoriska moment Närvaro Seminarier (D)
OBL2 Obligatoriska moment Muntlig redovisning (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kurslitteratur dk 1 Skönlitteratur kan köpas eller lånas på bibliotek. Bergsten, Staffan (red.): Litteraturvetenskap – en inledning (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur Nordlund, Anna: Varför litteraturvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter. Lund: Studentlitteratur Tenngart, Paul: Litteraturteori (2 uppl.). Malmö: Gleerups Handböcker Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen (4:e uppl., Stockholm 1995 och senare) Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige (5:e uppl., Stockholm 2009 och senare) Referenslitteratur Bergsten, Staffan & Elleström, Lars: Litteraturhistoriens grundbegrepp (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar D.(red.) Texter från Sapfo till Strindberg. Lund: Studentlitteratur Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.): Modern litteraturteori. Del 1. Lund: Studentlitteratur. Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.): Modern litteraturteori. Del 2. Lund: Studentlitteratur. Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders: Epikanalys. Lund: Studentlitteratur Petersson, Margareta (red.): Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studenlitteratur. Åström, Kenneth (red.): Termlexikon i litteraturvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Skönlitteratur: (i läsordning) Gustave Flaubert Madame Bovary Victoria Benedictsson Fru Marianne Moa Martinson Mor gifter sig Mikael Niemi Populärmusik från Vittula Förkortningar: LVI: Litteraturvetenskap – en inledning Kurslitteratur dk 2 K= Kompendium (digitalt i Lisam, for egen utskrift). Ovriga titlar kan kopas i tryck eller som e-bocker, eller lanas pa bibliotek. Lankar anges till texter som ar tillgangliga via natet. Handböcker Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen (4:e uppl., Stockholm 1995 och senare) Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige (5:e uppl., Stockholm 2009 och senare) Övrig litteratur Allen, Graham. Intertextuality (London & New York 2000), s. 1–7 (K) Atwood, Margaret. The Penelopiad/Penelopiaden (engelska eller overs. av Peter Samuelsson 2005) Borges, Jorge Luis. ”Pierre Menard, forfattare till Don Quijote”, i Labyrinter (Lund 1991), s. 7-17 (K) Bright, Amy. ”Writing Homer, Reading Riordan. Intertextual Study in Contemporary Adolescent Literature”, The Journal of Children’s Literature, Vol. 37, No. 1 (2011), pp. 38-47 (K) Bronte, Charlotte. Jane Eyre (engelska eller overs. helst av Gun-Britt Sundstrom 1999) Corrigan, Timothy. ”Analytical Terms and Categories”, i Film and Literature. An Introduction and Reader, 2nd ed. (Milton Park etc. 2012), s. 427‒434 (K) Cutchins, Dennis, et al. (Laurence Raw & James M Welsh), ”Introduction”, The Pedagogy of Adaptation, ed. Cutchins et al. (Toronto 2010), s. xi-xviii (K) Cutchins, Dennis. ”Why Adaptations Matter to Your Literature Students”, The Pedagogy of Adaptation, ed. Cutchins et al. (Toronto 2010), s. 87-95(K) Ekman, Kerstin. Mordets praktik (Stockholm 2009) Ferguson, Kirby. ”Everything is a Remix”, 2010/2015 (ca 35 min): https://vimeo.com/139094998 Friis, Elisabeth. ”Intertextualitet”, Litteratur. Introduktion till teori och analys, red. Lasse Horne Kjaldgaard m.fl. (Lund 2015), s. 147-159 (K) Jenkins, Henry & Wyn Kelley (ed.). Reading in a Participatory Culture. Remixing Moby- Dick in the English Classroom (New York 2013). Se aven: Flows of Reading. Engaging with Texts (Erin Reilley, Ritesh Mehta & Henry Jenkins), elektronisk resurs: http://scalar.usc.edu/anvc/flowsofreading/index Jolley, Susan Arpajian. ”Teaching Wide Sargasso Sea in New Jersey”, The English Journal, Vol. 94, No. 3 (Jan., 2005), pp. 61-66, JSTOR, tillganglig via LiU:s bibliotek Landmark, Dan. ”Odysseus resa pagar anda in i samtiden”, Svenska Dagbladet (14/3 2009): http://www.svd.se/odysseus-resa-pagar-anda-in-i-samtiden Lanier, Douglas. ”William Shakespeare, filmmaker”, The Cambridge Companion to Literature on Screen, ed. Deborah Cartmell & Imelda Whelehan (Cambridge 2007), s. 61–74 (K) Leavenworth, Maria Lindgren & Malin Isaksson. ”Fan fiction”, i Litteraturens nätverk. Berättande på internet, red. Christian Lenemark (Lund 2012), s. 77-93 (K) Lundstrom, Stefan & Christina Olin-Scheller. ”Narrativ kompetens. En forutsattning i multimodala textuniversum?”, TFL, Vol. 40, Nr. 3-4 (2010): http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/509/483 Muller, Wolfgang. ”The Intertextual Status of Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea”, i A Breath of Fresh Eyre. Intertextual and Intermedial Reworkings of Jane Eyre, ed. Margarete Rubik & Elke Mettinger-Schartmann (Amsterdam 2007), s. 63-79 (K) Odysséen, overs. helst av Ingvar Bjorkeson (1995 eller senare) Olsson, Jesper. ”Effektiv atervinning av Antiken”, Svenska Dagbladet (8/5 2010): http://www.svd.se/effektiv-atervinning-av-antiken Persson, Magnus. ”Boken om bocker i mediealdern”, TFL, Vol. 38, Nr. 3-4 (2008): http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/193/191 Rhys, Jean. Wide Sargasso Sea/Sargassohavet (1966; overs. Ingegard Martinell 2006 eller senare) Riordan, Rick. The Sea of Monsters/Monsterhavet (2006; overs. Torun Lidfeldt Bager 2006 eller senare). Se aven http://www.rickriordan.com/home.aspx Romeo + Juliet (regi: Baz Luhrmann 1996) Schaff, Barbara. ”The Strange After-Lives of Jane Eyre”, A Breath of Fresh Eyre. Intertextual and Intermedial Reworkings of Jane Eyre, ed. Margarete Rubik & Elke Mettinger-Schartmann (Amsterdam 2007), s. 25-36 (K) Shakespeare, William. Romeo och Juliet, overs. av Goran O. Eriksson (Stockholm 2003) Soderberg, Hjalmar. Doktor Glas (valfri utgava). Finns i epub och etext i Litteraturbanken: http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/SoderbergH/titlar/DoktorGlas/info West Side Story (regi: Robert Wise & Jerome Robbins 1961) Widdowson, Peter. ”Writing back: Contemporary re-visionary fiction”, i Textual Practice 20(3), 2006, s. 491–507. Tillganglig via Linkopings universitetsbibliotek. Ytterligare material kan tillkomma och inhamtas da enligt lararens anvisningar.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.