Tyska (61-90 hp), 30 hp

German (61-90), 30 credits

93TY51

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Wolfgang Schmidt, Per Simfors

Kursansvarig

Wolfgang Schmidt
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tyska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Tyska eller motsvarande varav 45 hp med godkänt resultat. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp eller motsvarande med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- uppvisa en allsidig färdighet i användningen av det tyska språket i tal och skrift med ett varierat ordförråd och en hög grad av korrekthet
- analysera tyskt språkbruk med hjälp av språkvetenskapliga metoder
- analysera tyskspråkig litteratur utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt
- problematisera förhållandet mellan språk och kultur i ett lärande- och undervisningsperspektiv utifrån ett kritiskt förhållningssätt till olika vetenskapliga teorier

Kursinnehåll

Kursen är delvis förlagd till ett tyskt universitet. Kursen innehåller studier I tysk språkvetenskap, tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, språk- och kulturstudier I ett lärandeperspektiv samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Tysk språkvetenskap
Studier i tysk språkvetenskap med fokus på ett antal områden som väljs i samråd med examinator.

Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap
Studier i tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

Språk och kultur utifrån ett lärandeperspektiv
Didaktiska studier som belyser och problematiserar förhållandet mellan språk och kultur inom olika forskningsfält och deras tillämpning inom det pedagogiska området med fokus på språkundervisning.

Muntlig och skriftlig språkfärdighet
Muntliga och skriftliga övningar i såväl informella som formella och akademiska sammanhang.

Undervisnings- och arbetsformer

Huvuddelen av kursen är förlagd till studier vid tyskspråkigt universitet. Arbetsformerna är avhängiga den praxis som råder vid det utländska universitetet. Där utöver preciseras arbetsformer i studiehandledning.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt muntlig och skriftlig tentamen. Examination sker individuellt.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig presentation: språkvetenskap 10 hp (U-VG)
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig presentation: litteratur/litteraturvetenskap 10 hp (U-VG)
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Språk och kultur utifrån ett lärandeperspektiv 5 hp (U-VG)
STN1 Skriftlig tentamen i språkfärdighet,översättning, 3 hp (U-VG)
MTN1 Muntlig tentamen i språkfärdighet, 2 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Språkfärdighet Kompendium med översättningsövningar. Duden Universalwörterbuch. Mannheim: Bibliographisches Institut. 3 upplagan. 1996. eller Wahrig, Gerhard: Deutsches Wörterbuch. 7 upplagan. Gütersloh, München: Bertelsmann 2000. Referenslitteratur Der Duden in 12 Bänden: Das Standardwerk zur deutschen Sprache: Bd 2: Das Stilwörterbuch Mannheim: Bibliographisches Institut, 2001. Der Duden in 12 Bänden: Das Standardwerk zur deutschen Sprache: Bd 8: Sinn- und sachverwandte Wörter: Wörterbuch der treffenden Ausdrücke. 2. neubearb. u. erw. Auflage. Mannheim: Bibliographisches Institut 1986 Der Duden in 12 Bänden: Das Standardwerk zur deutschen Sprache: Bd 9: Richtiges und gutes Deutsch: Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Mannheim: Bibliographisches Institut 2001. Agricola, Erhard: Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Mannheim: Bibliographisches Institut 1992 Schade, Günter. Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Ein Lehrbuch für Ausländer. Erich Schmidt Verlag 2002. ISBN: 3-503-06136-3 Riktlinjer för rapportskrivning Duden. Die schriftliche Arbeit - kurz gefasst: Eine Anleitung zum Schreiben von Belegarbeiten in Schule und Studium. Literatursuche, Materialsammlung und Manuskriptgestaltung mit vielen Beispielen (Broschiert) Von Jürg Niederhauser. Mannheim: Bibliographisches Institut 2006. Litteratur för övriga kursdelar Litteraturlistor fastställs individuellt utifrån de kurser som väljs inom ramen för utlandsstudierna.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.