Barns språkliga utveckling och kommunikation 1, Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, 12 hp

Children's Language Development and Communication 1, Language as Form, Interactive Resources and Mediating Tools, 12 credits

970G40

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Martín Bylund

Kursansvarig

Anna Martín Bylund

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202334-202341 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202334-202341 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202334-202341 Svenska Ronneby O
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202334-202341 Svenska Katrineholm O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för hur språk, språklig kompetens och språkutveckling kan förstås på olika sätt samt beskriva sambandet mellan språkligt och annat lärande

- relatera olika aspekter av samspel till barns språkutveckling

- uppvisa en grundläggande förståelse för tvåspråkighet som fenomen

- redogöra för hur förskollärare kan stödja utveckling av svenska som första och andraspråk

- utveckla ämnesdidaktiska strategier för att uppmuntra barns kommunikation och språkutveckling i vardagen

- diskutera och exemplifiera hur olika estetiska uttryckssätt och digital media kan stödja och stimulera barns olika kommunikativa förmågor

- diskutera berättande och läsning i relation till olika pedagogiska och didaktiska syften

-diskutera hur olika faktorer påverkar förutsättningarna för barns språkliga utveckling

Kursinnehåll

Barns språkliga utveckling studeras utifrån olika teoretiska perspektiv och i relation till förskolans/förskoleklassens verksamhet, mål och styrdokument. Betydelsen av socialt samspel med vuxna och jämnåriga är ett centralt innehåll i kursen liksom förståelsen för sambandet mellan språkligt och annat lärande. Kommunikativ förmåga studeras utifrån en bred syn på språk och en mångfald av uttryckssätt. I kursen belyses tvåspråkighet som ett mångbottnat fenomen och sätts i relation till förskolans och förskoleklassens språkliga och pedagogiska praktiker. Olika möjligheter för att stödja utveckling av svenska både som ett förstaspråk och ett andraspråk studeras och diskuteras. Att stimulera barns lexikala utveckling (ordförråd), samtalsfärdigheter, nyfikenhet på och intresse för språk och flerspråkighet är en viktig uppgift för lärare i förskola och förskoleklass. I kursen ges den studerande möjlighet att fördjupa sig i dessa områden för att kunna utveckla ämnesdidaktiska strategier och medvetna förhållningssätt i vardagen. I det ingår att den studerande reflekterar kring sina egna språkliga relationer, språkliga och kommunikativa styrkor och potentiella utvecklingsområden. Faktorer relaterade till olika sociala och fysiska miljöers betydelse för barns språkutveckling studeras och diskuteras i relation till styrdokument och förskolans och förskoleklassens uppdrag att möta alla barn på ett demokratiskt och likvärdigt sätt. I relation till detta introduceras begreppet litteracitet och den studerande ges möjlighet att fördjupa sig i berättandets roll och läsningens plats i utbildningspraktiker med yngre barn.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning i kursen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbete och individuella litteraturstudier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Examination

Kursen examineras genom hemtentamen, muntliga redovisningar, skriftlig redovisning och deltagande i seminarier och workshops.

För betyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga provkoder där betyget VG kan uppnås.   

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarier och workshops 1 hp D
STN1 Hemtentamen 4 hp U, G
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 4 hp U, G, VG
MRE6 Muntlig redovisning 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.