Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande i en globaliserad tid, 10 hp

Educational Sciences 2, Development and Learning in the Globalization Era, 10 credits

975G06

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Genomgången Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- särskilja olika teoretiska perspektiv på utveckling och lärande
- diskutera motivationens betydelse för elevers lärande
- redogöra för hur mångfalden bland elever i olika samhällen påverkar undervisningens villkor
- diskutera hur teorier och begrepp inom den pedagogiska psykologin kan användas som ett professionellt verktyg för att stödja svenska och utländska elevers lärande i undervisningspraktiken, i såväl svensk som europeisk skola.
- diskutera innehållet i ett urval av internationella vetenskapliga texter inom pedagogisk psykologi

Kursinnehåll

I kursen behandlas ungdomars och vuxnas utveckling, lärande och motivation med fokus på grundläggande teorier, begrepp och metoder inom den pedagogiska psykologin. Frågor om lärande i relation till sociala och kulturella faktorer belyses. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisning. Olika undervisningsmetoder belyses eller används i kursen, exempelvis estetiska metoder, utomhuspedagogik och digitala medier.
Kursen består av följande moment: (a) Introduktion till pedagogisk psykologi, dess huvudområden, historia och forskningsmetoder, (b) Behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella och kognitiva synsätt på lärande, (c) Elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling med tyngdpunkt på den sena tonårstidens speciella utvecklingsmässiga förutsättningar, (d) Undervisningssituationen och lärande avseende social bakgrund, genus och etnicitet i svensk och europeisk skola (e) Motivation i relation till lärande och undervisning i gymnasieskolan, (f) Verksamhetsförlagd utbildning där den studerande själv får pröva på planering och genomförande av en avgränsad pedagogisk aktivitet i en mångkulturell miljö.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning i europeisk skola, liksom i form av självständigt arbete och arbete i grupp.

OBLIGATORISKA MOMENT
I kursen ingår en obligatorisk VFU-uppgift.

Examination

Kursen examineras genom individuell salstentamen.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, 10 hp
OBL1 skriftlig VFU-uppgift

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

All kurslitteratur är obligatorisk, vissa texter är dock inte examinerande. De icke examinerande texterna markeras med asterisk. Huvudbok (finns att köpa som en specialutgåva på Bokakademin. Då heter boken Woolfolk & McMillan, Educational Psychology and Classroom Assessment.) Originalet heter som nedan: Woolfolk, A. (2010). Educational psychology (11th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson. (kap. 1-3; 5-7; 9-11) Kompendium (köpes på LIU-Tryck i C-huset från 8 september): Ausubel, D.P. (1968). The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune & Stratton. Ausubel, D. (1965). In defense of verbal learning. In R.C. Anderson & D.P. Ausubel (Red.), Readings in the psychology of cognition. New York: Holt, Reinehart & Winston. Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge: Harvard University Press. Bruner, J. (1971). På väg mot en undervisningsteori. Lund: Gleerups. Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. Skinner, B.F. (1971). Undervisningsteknologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell. *Szczepanski, A. (2007). Uterummet - ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer. I L-O. Dahlgren, S. Sjölander, J.P. Strid & A. Szczepanski (Red.), Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Lund: Studentlitteratur. Tidskriftsartiklar: *Fawcett, L.M. & Garton, A.F. (2005). The effect of peer collaboration on children’s problem-solving ability. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 157-169. *Gillies, R.M. & Boyle, M. (2010). Teachers’ reflections on cooperative learning: Issues of implemetation. Teaching and Teachers Education, 26(4), 933-940. *Richardson, J.T. (2010). Conceptions of learning and approaches to studying among white and ethnic minority students in distance education. British Journal of Educational Psychology, 80(4), 535-556. *Szklarski, A. (2011). Pupils’ experience of being motivated to learn in school: An empirical phenomenological study. Teaching Science, 57(1), 43-48. *Volet, S., Vauras, M & Salone, P. (2009). Self- and social regulation in learning contexts: An integrative perspective. Educational Psychologist, 44(4), 215-226.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.