Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd utbildning i en globaliserad tid, 1.5 hp

Educational Sciences, Teaching Practise, 1.5 credits

975GV8

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A eller motsvarande. Genomgången Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- visa förmåga att observera moment i den pedagogiska verksamheten och reflektera över handledarens strategier för att motivera elevers lärande inklusive bedömning
- reflektera över mångkulturella aspekter i skolmiljön
- diskutera och jämföra svensk och europeisk skola utifrån ett lärandeperspektiv

Kursinnehåll

Kursen introducerar och orienterar studenten till skolmiljön, skolans uppdrag och funktionssätt samt lärarprofession. Studenten övar sin förmåga att etablera kontakt och kommunicera med elever i europeisk skola. Studenten observerar enskilda moment i den pedagogiska verksamheten och intervjuar lärare och elever om motivation för lärande inklusive bedömning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning i europeisk skola.

Examination

Examination sker genom uppvisande av de förmågor som specificeras i kursens mål, vilka bekräftas genom intyg från handledare/rektor i den europeiska skolan under VFU-veckan samt utifrån muntligt och skriftligt underlag, skrivet på engelska, till uppföljningsseminarium på Linköpings Universitet.

PROVKOD:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag. 1.5 hp U-G

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Se 975G08

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.