Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7.5 hp

Professional Knowledge and Learning in Vocational subject, 7.5 credits

976G01

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Nyström

Kursansvarig

Sofia Nyström

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 1 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • utifrån relevanta begrepp och teorier om kunskap, kunna beskriva den egna yrkeskunskapen och yrkesidentiteten.
 • redogöra för hur de egna yrkeskunskaperna relateras till yrkesutbildningens yrkesämnen.
 • skriftligt formulera en sammanhängande text samt använda korrekt referensteknik

Kursinnehåll

Kursen är inledningen på utbildningen till yrkeslärare. I kursen behandlas begrepp som kunskap och yrkeslärande i skola och arbetsliv. Centralt för kursen är att lyfta fram betydelsen av, och medvetenhet om, egen yrkesidentitet och yrkeskunnande för lärare i yrkesämnen, samt hur den egna yrkeskunskapen relaterar till yrkesutbildningens yrkesämne. De studerande diskuterar och redogör för grundläggande teorier och begrepp rörande yrkesidentitet, kunskap, och yrkeslärande. De studerande fördjupar sig i teorier om yrkesidentitet och yrkeskunnande och diskuterar även nödvändigheten för en lärare i yrkesämnen att behålla, men också utveckla den egna yrkesidentiteten och yrkeskunnandet.
I kursen övar sig de studerande dels grundläggande kunskaper i vetenskapligt skrivande med fokus på korrekt referensteknik, dels författa en enkel och sammanhängande text. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. Övningsuppgifter som relateras till litteraturstudier, används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Andersson, Per, Fejes, Andreas, (2010) Kunskapers värde : validering i teori och praktik. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

Kap 3

Colnerud, Gunnel, Colnerud, Gunnel, Granström, Kjell, (2015) Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik. 4., rev. och uppdaterade uppl. Stockholm : Liber, 2015

Kap 1 och 2

Fejes, Andreas, Lindberg, Viveca, Wärvik, Gun-Britt, (2017) Yrkesdidaktikens mångfald. Stockholm : Lärarförlaget, [2017]

Kap. 2, 14, 16 + valda kapitel ). (Denna bok kommer att återkomma i yrkesutbildningens kurser)

Gustavsson, Bernt, (2002) Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution, 2002

ISBN: https://libris.kb.se/bib/11611097

Finns att ladda ner via länken.

Gustavsson, Maria, Köpsén, Susanne, (2018) Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv. Lund : Studentlitteratur, [2018]

Kapitel 3, 7 (Denna bok kommer att återkomma i utbildningens kurser)

Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

Kapitel 5, 6, 7

Köpsén, Susanne , Lära till yrkeslärare rev 2019 Lund: Studentlitteratur

(Kapitel 2, 3, 5). (Denna bok används i varje kurs genom att bokens olika kapitel i huvudsak följer samma ordning som kurserna genomförs).

Schött, Kristina, (2015) Studentens skrivhandbok. 3. [bearb.] uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114085

Artiklar

Artiklar som delas ut i samband med undervisning:
Elmholdt, Claus. & Winsløv, Jan-Henrik. (2000). Från lärling till smed. I Klaus Nielsen & Steinar Kvale (red), Mästarlära. Lärande som social praxis (s. 113-123). Lund: Studentlitteratur.
Kolkin Sarastuen, Nora, From voctional worker to vocational teacher: A study of identity transition and loss. Journal of vocational education & training 2020

72(3), 333-349

Persson, Sven, Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå̊, värdera och använda vetenskaplig kunskap Forskning i korthet nr 1, 2017 2017

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1559464/FULLTEXT01.pdf

Övrigt

Referenslitteratur: frivillig

Förslag på litteratur om du vill fördjupa dina studier

Litteratur: Yrkeslärarprogrammets ”skönlitteraturprojekt”

Salinger, Jerome David. (2015). Räddaren i nöden. Stockholm: Bonnier.

Kompletterande litteratur

Övrigt

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. Stockholm: Liber
Backman, Jarl (2010). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Dysthe, Olga., Hertzberg, Frøydis., Løkensgard Hoel., Torlaug T. (2011). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur. Dysthe
Gustavsson, Bernt (red) (2004) Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur
Jarrik, Arne & Josephson, Olle (1996). Från tanke till text. Lund: Studentlitteratur.
Köpsén, Susanne & Fejes, Andreas. (2013). Yrkeslärares identiteter. I A. Fejes, Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning. Lund: Studentlitteratur (s. 121-138).
Köpsén, Susanne. (2014). How vocational teachers describe their vocational teacher identity. Journal of Vocational Education & Training, 66(2), p. 194-211.
Løkensgard Hoel, Torlaug. (2010). Skriva på universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur.
Strömqvist, Siv (2014). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups Förlag.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.