Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp

Perspectives on school, education governance and organization, 7.5 credits

976G02

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Tsagalidis

Kursansvarig

Helena Tsagalidis

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Yrkeslärarprogrammet
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • beskriva och granska det svenska skolsystemets utveckling och organisation samt dess samhälleliga uppdrag.
  • analysera gymnasieskolans alternativt vuxenutbildningens styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter inklusive våld, demokratiska värderingar, hållbar utveckling samt syn på kunskap allmänt och i det egna yrkesämnet
  • reflektera kring styrdokumenten som grund för undervisningens planering och genomförande för ungdomar och vuxna
  • ge exempel på och reflektera kring ramfaktorer, frirum och andra påverkansfaktorer för lärarens planering och genomförande av undervisning
  • skriva en vetenskaplig text

Kursinnehåll

I kursen beskriver och granskar de studerande utveckling av skolan, dess organisation och samhälleliga uppdrag. De studerande beskriver och granskar särskilt gymnasieskolans utveckling och uppbyggnad samt dess styrdokument.
En modell för analys av styrdokumenten presenteras och de studerande använder modellen i sin analys av gymnasieskolans alternativt vuxenutbildningens styrdokument. Analysen fokuserar på hur värdegrund, mänskliga rättigheter inklusive våld, dels demokratiska värderingar och kunskapsformer inom det egna yrkesområdet omtalas i styrdokumenten. Begrepp ramfaktorer, frirum och övriga påverkansfaktorer studeras och diskuteras i förhållande till lärarens pedagogiska arbete så som planering och genomförande samt den didaktiska vad-frågan. Kursen syftar, utöver innehållet ovan, till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt och fördjupade färdigheter i att skriva en vetenskaplig text i rapportgenre.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras som distansutbildning som innebär seminarieverksamhet och föreläsningar på universitetet och litteraturstudier på egen hand med stöd av kursuppgifter och nätbaserade gruppuppgifter.

Examination

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skritflig tentamen: hemtentamen 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär

Gunilla Zackari & Fredrik Modigh, (2012) Värdegrundsboken om samtal för demokrati i skolan
Gustavsson, Maria & Köpsén, Susanne, (2018) Yrkesutbildning – mellan skola och arbetsliv Lund: Studentlitteratur Ab

ISBN: 9789144121413

Kap 2.

Köpsén, Susanne, (2019) Lära till yrkeslärare Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Kap. 2

Linde, Göran, (2012) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144085593

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Kap 1-4, och 19-21.

Nilsson, Marco, (2016) Juridik i professionellt lärarskap 4:e upplagan Polen: Gleerups.

ISBN: 9789140692313

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Artiklar

Andersson, P., Att utbilda nästa generation i yrket: En kunskapsöversikt om och för yrkeslärare Stockholm: Skolverket. 2019

Texten finns i kursrummet i Lisam.

Terning, M. och Tsagalidis, H, Yrkeselev – en attraktiv identitet? Ideologiska konstruktioner av yrkeseleven 2018

Texten finns i kursrummet i Lisam.

Tsagalidis, H. och Terning, M., En kvalitativ yrkesutbildning – en utbildning mot kvantitet eller kvalitet? I Fokus på gymnasieal yrkesutbildning - En antologi om hur yrkesutbildningen kan förbättras 2016

Texten finns i kursrummet i Lisam.

https://worldskills.se/wp-content/uploads/2016/07/Antologi.pdf

Webbsidor

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 http://www.skolverket.se/publikationer?id=3814
Skolverket, Styrdokument för gymnasieskolan både för ungdoms- och vuxenutbildning. http://www.skolverket.se

-Skollagen (2010:800) kap 1-7 och 15-21

-Gymnasieförordning (2010:2039)

-Skolverkets Allmänna råd.

Stockholm: Skolverket, -Skolverket: Gymnasieskola 2011. Ämnesplanens struktur. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597

(s. 48-62). 

Stockholm: Skolverket., -Skolverket: Läroplan Gy11 (2017 reviderad). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261821!/lgy11.pdf
Stockholm: Skolverket., Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.