Bedömning och betygssättning, 7.5 hp

Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part I, 7.5 credits

976G05

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Tsagalidis

Kursansvarig

Helena Tsagalidis

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 4 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Yrkeslärarprogrammet
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7,5 hp, Perspektiv på skola. utbildningens styrning och organisation, 7,5 hp, Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del 1, 15 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp, Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II, 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för och tolka de nationella riktlinjer som finns för lärares arbete med kunskapsbedömning
 • behärska centrala begrepp som rör kunskapsmätning och kunskapsbedömning
 • använda och problematisera bedömningsteoretiska begrepp och modeller för att analysera hur undervisningsplanering, undervisning och bedömning samspelar med varandra, med kunskapsformer samt elevers lärande
 • konstruera en examination som relaterar till någon av kurserna i den studerandes eget yrkesämne
 • kritiskt resonera och problematisera kring både val av olika bedömningsmetoder samt  kring andra metoder för att uppnå rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning
 • beskriva hur pedagogisk dokumentation kan användas för återkoppling av bedömningar till elever och vårdnadshavare
 • diskutera principer för validering av kunskap och kompetens

Kursinnehåll

Kursen behandlar lärares formella bedömningsuppdrag så som det formuleras i aktuella styrdokument och vad det uppdraget innebär i yrkesutbildningspraktiken. De studerande diskuterar och problematiserar såväl formativa som summativa bedömningsformer och deras betydelse för elevers lärande och kunskapsutveckling. De studerande konstruerar relevanta examinationer, som till exempel  autentiska tillämpningsexaminationer och teoretiska examinationer, i någon av det egna yrkesämnets kurser. Därmed utvecklar de studerande kunskap om samstämmighet i undervisningsplanering, undervisning och dess aktiviteter samt bedömning. Genom konstruktionsarbetet fördjupar  de studerande sina kunskaper i provkonstruktion, i grundläggande begrepp och teorier om mätning och kunskapsbedömning samt tolkning av förväntade resultat. Provkonstruktion innefattar såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för mätningar och bedömningar. I kursen diskuterar och problematiserar de studerande kunskapsbedömningar med olika syften, funktioner, och värdering av varierande bedömningsunderlag samt validering av kunskap och kompetens. I samband med detta diskuterar de studerande samverkan mellan betygsättande yrkeslärare och handledare i arbetsplatsförlagt lärande och arbetsplatsförlagd validering. De studerande i kursen diskuterar återkoppling och ger varandra feedback på arbetsuppgifter. Genom att beskriva och diskutera behandlas utvecklingssamtal ur lärar-, elev- och vårdnadshavarperspektiv. De studerande diskuterar och problematiserar även lärarens yrkesetiska aspekter i form av bedömningsdilemman i syfte att underlätta rättvis och likvärdig bedömning samt skapa förståelse för påverkansfaktorer i samband med bedömning och betygsättning. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Utbildningen genomförs således som halvfartstudier. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. Fältuppgift används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och redovisning.
Provkoder: STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 1,5 hp, U-G
SRE1 Skriftlig redovisning, 6 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.