Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering, 7.5 hp

Social Relations, Classroom Management and Conflict Management, 7.5 credits

976G06

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 5 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Yrkeslärarprogrammet
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

-analysera och diskutera sociala relationer och samspel i skolan med hjälp av socialpsykologiska begrepp
-analysera och diskutera sociala processer, jämställdhet och jämlikhet med genusvetenskapliga begrepp
-beskriva och diskutera innebörden i centrala begrepp och modeller som rör lärares ledarskap
-analysera och diskutera konflikter och konflikthanteringsmodeller samt sätt att förebygga och motverka mobbning, diskriminering och annan kränkande särbehandling
- analysera och diskutera bruket av grupparbete som arbetsform i yrkesundervisning

Kursinnehåll

I kursen studeras fenomen så som sociala relationer, grupper och grupprocesser, jämställdhet, jämlikhet, konflikter och konflikthantering i undervisningssituationer. Kursinnehållet bearbetas bland annat genom litteraturstudier, diskussioner, grupparbeten samt rollspel.
De studerande övar sig i att omsätta teorier kring lärares ledarskap genom att aktivt öva på ledarrollen i form av rollspel och därmed utmana sitt agerande som ledare.
I kursen kommer de studerande fördjupar sin förståelse för konflikter och konflikthantering i undervisningssammanhang. Genom att aktivt medverka vid seminarier och grupparbeten ges möjlighet att utveckla modeller för att hindra och avstyra konflikter, mobbning och annan kränkande behandling.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier, används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Kursen examineras genom att studenten skriftligen beskriver och analyserar ett socialpsykologiskt dilemma med hjälp av några av de begrepp som introduceras i kursen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.