Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering, 7.5 hp

Development of Vocational Education and Training (VET) and Evaluation, 7.5 credits

976G07

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karolina Muhrman

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 5 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Yrkeslärarprogrammet
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen samt kursen Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7,5 hp, eller motsvarande samt Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne, del 1, 15 hp, eller motsvarande samt Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne, del 2 7,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-planera samt kritiskt granska ett väl avgränsat skol- eller ämnesutvecklingsarbete, i syfte att stimulera elevers lärande och lärares professionella kunskapsutveckling
-självständigt tillvarata forsknings- och utvärderingsresultat samt beprövad erfarenhet vid planering av och kritisk diskussion om ett skol- eller ämnesutvecklingsarbete
-identifiera sitt eget behov av kompetensutveckling både i yrkesämnet och i det pedagogiska arbetet

Kursinnehåll

I kursen behandlas frågor kring skol- och ämnesutveckling. De studerande öva sig i att ta del av utvärdering av, samt aktuell forskning för, yrkesutbildning så väl som för skolväsendet i stort. Kvalitativa och kvantitativa utvärderingar med relevans för eget ämnesområde diskuteras och granskas kritiskt. Med utgångspunkt i skolans styrdokument, pedagogiska och didaktiska teorier så väl som beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap skriver studenten ett skolutvecklingsarbete som sedan kritiskt granskas utifrån sitt värde för den pedagogiska verksamheten inom skolväsendet. Skolutvecklingsarbetet tar sin grund i lokalt och/eller nationellt sammanhang för yrkesutbildning. Utvecklingsarbetet skrivs individuellt och bearbetas genom kollegiala diskussioner mellan studenterna så väl som återkoppling från lärare. Studenterna tar en aktiv roll, genom att ge feedback till varandra, i bedömningen av arbetet. Som en del i utvecklingsarbetet identifierar studenten sitt eget behov av kompetensutveckling för en hållbar framtid som lärare. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Utbildningen genomförs således som halvfartstudier. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och individuella studier. Kursuppgifter används som stöd för lärande och underlag för examinering.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning.
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projektarbete 5 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen, hemtentamen utvärdering 2 hp U, G, VG
OPPO Opponentskap 0.5 hp U, G

Böcker

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.