Engelska (91-105 hp), 15 hp

English (91-105 cr), 15 credits

9AEN73

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nigel John Musk

Kursansvarig

Nigel John Musk

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 9 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Engelska (1-90 hp) med minst 45 hp godkända inklusive Translation, Grammar eller Pedagogical Grammar från Engelska (31-55 hp) samt hemtentamen Writers and Contexts, Språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig teori och metod, Essä (Term Paper) från Engelska (61-90 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- kritiskt jämföra olika litteraturteorier, perspektiv och forskningsresultat samt olika litteraturkritiska inriktningars praktiska tillämpning,
- kritiskt tillämpa olika litteraturteorier på studerade engelskspråkiga verk,
- planera en serie lektioner om litteratur på engelska anpassad för gymnasieskolan,
- kritiskt diskutera och motivera planerad litteraturundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i tillämpad litteraturteori och aktuell litteraturdidaktisk forskning,
- göra en analys av klassrumsinteraktion i gymnasieskolan med hjälp av multimodal samtalsanalys,
- självständigt formulera en relevant frågeställning samt utifrån den planera och utföra en avgränsad studie om någon aspekt av interaktionen i gymnasieskolans undervisning i engelska,
- tillämpa forskningsetiska principer,
- genomföra en kritisk granskning av vetenskapliga studier, med avseende på både innehåll och form,
- planera en serie lektioner i uppgiftsbaserad grammatik på engelska anpassad för gymnasieskolan,
- kritiskt diskutera och motivera planerad grammatikundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i aktuell språkdidaktisk forskning och språkinlärningsforskning,
- skriva vetenskaplig text i enlighet med vedertagen språk- och litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, språk.
 

Kursinnehåll

Critical Engagements
Fördjupade studier i engelsk litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen diskuteras skönlitteratur på engelska från 1970-talet och framåt, i dialog med ett antal litteraturteoretiska och filosofiska perspektiv.
Litteraturdidaktik
Utifrån litteraturdidaktiska och litteraturteoriska perspektiv övar studenten på att planera en serie lektioner för gymnasieskolan som utgår från litteratur på engelska.
Klassrumsinteraktion i språkundervisningen
Studier i hur man analyserar samtal, interaktion och lärande i engelskundervisningen, vilket mynnar ut i en avgränsad empirisk studie.
Task-Based Grammar
Fördjupade studier i pedagogisk grammatik i engelska, med utgångspunkt i uppgiftsbaserat lärande och dess inlärningsteoretiska och språkdidaktiska ansatser.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, workshops, lektioner, samt egna studier (individuellt och i grupp).
OBLIGATORISKT MOMENT: seminarier

 

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig tentamen (individuellt och i grupp) samt muntlig och skriftlig redovisning (individuellt och i grupp).

På kursen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Det är möjligt att få VG för hela kursen genom att studenten får minst 8 hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Revideringsdatum
2019-09-10

Diarienummer
LiU-2019-02897; 242/07-41

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Seminarier i litteraturdidaktik 0 hp D
OBL2 Seminarier i Task-Based Grammar 0 hp D
OBL3 Seminarier i Klassrumsinteraktion 0 hp D
OBL4 Seminarier i Critical Engagements 0 hp D
PRO1 Projekt: Litteraturdidaktik 2.5 hp U, G, VG
PRO2 Projekt: Task-Based Grammar 2.5 hp U, G, VG
PRO3 Projekt: Klassrumsinteraktion 3 hp U, G, VG
RAP1 Rapport: The Language Classroom 2 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen Hemtentamen: Transkription 1 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen Hemtentamen: Critical Engagements 4 hp U, G, VG
Literature and Literary Theory Bennet, Andrew and Nicholas Royle. Literature, Criticism and Theory. 4th ed. Harlow: Longman, 2009. Barnes, Julian. Flaubert’s Parrot. London: Vintage, 2012. Carter, Angela. The Passion of New Eve. London: Virago, 1992. Morrison, Toni. The Bluest Eye. London: Vintage, 2007. The English Language Classroom Amir, Alia & Musk, Nigel (2013) ‘Language policing: Micro-level language policy-in-process in the foreign language classroom’. Classroom Discourse 4 (2), 151-167 Hutchby, Ian & Wooffitt, Robin (2008) Conversation Analysis. 2nd edn. Cambridge: Polity Press Melander, Helen (2012) ‘Transformations of knowledge within a peer group. Knowing and learning in interaction’. Learning, Culture and Social Interaction 1, 232-248 Seedhouse, Paul (2004) The Interactional Architecture of the Language Classroom: A Conversation Analysis Perspective. Oxford: Blackwell Seedhouse, Paul (2005) ‘Conversation Analysis and language learning’. Language Teaching 38, 165-187 Walsh, Steve (2011) Exploring Classroom Discourse. Abingdon, Oxon: Routledge.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.