Filosofi (91-97,5 hp), 7.5 hp

Philosophy (91-97,5), 7.5 credits

9AFS71

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser i filosofi 1-90 hp, varav 60 hp med godkänt resultat. Dessutom krävs godkänt resultat på UK 1-4 om 1-30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- självständigt värdera ämnesundervisning i filosofi med utgångspunkt från centrala och lokala styrdokument

- analysera yrkesetiska problem som gäller för lärares arbete, särskilt vad det gäller professionellt ledarskap

- analysera olika slag av vetenskapsteoretiska problem som hänger samman med försök att mäta och utvärdera pedagogisk verksamhet

- självständigt värdera hermeneutiska teoriers relevans för en lärares professionella kommunikation med elever och kollegor

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att utveckla professionskvaliteter hos den blivande läraren. För att uppnå detta består kursen av några delar. För det första en vetenskapsteoretisk kurs på avancerad nivå, där systematiserandet av observationer är satt i fokus. Vidare ett studium av hermeneutiska teorier om tolkning och slutligen en genomgång av förslag om yrkesetiska koder för lärare och andra grupper som ställs inför motsvarande slag av problem i sin yrkesutövning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning samt genom en skriftlig uppgift.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning, 2,5 hp U-VG
SKR1 Skriftlig uppgift, 5 hp U-VG
OBL1 Obligatoriska moment: Seminarier, 0 hp deltagit

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Leiter, Brian, The Future for Philosophy, Paperback. Clarendon Press. UK. 2007. (9780199203925). Mercier, H. och D. Sperber, "Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory", Behavioral and Brain Sciences (2011) 34:2, ss 57-74 Noddings, Nel, Philosophy of Education, Paperback. The Perseus Books Group, London 2006. Artiklar från tidskriften Teaching Philosophy (nås via LiUB), exempelvis: Burns, K. A., "Minimizing and Managing Microaggressions in the Philosophy Classroom", Teaching Philosophy (2014) 37:2, ss. 131-152 Marshall, E., "How to Teach Modern Philosophy", Teaching Philosophy 2014, 37:1, ss. 73-90 Internetkällor: Material från American Philosophical Association, Teaching resources: http://www.apaonline.org/?page=teaching_resources

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.