Geografi (91-97,5 hp), 7.5 hp

Geography (91-97,5), 7.5 credits

9AGE71

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 1-90 hp inom geografi med minst 60 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- självständigt reflektera kring, dokumentera och bedöma kunskaper i geografiämnets olika delar på gymnasieskolan.
- förklara och diskutera hur risk-, sårbarhets- och hållbarhetsanalyser utförs och påverkar samhällsplaneringen i olika natur- och kulturgeografiska sammanhang.
- självständigt utföra enklare risk-, sårbarhets- och hållbarhetsanalyser

Kursinnehåll

I detta moment behandlas betygsättning och bedömning i geografiundervisningen i gymnasieskolan.

Risk, sårbarhet och hållbar utveckling i samhällsplaneringen

Ämnesfördjupning i natur- och kulturgeografi sker i frågor om risk, sårbarhet och hållbarhet i samhällsutvecklingen. Olika typer av risker – naturgivna, samhällsskapade, immanenta, externa, etc. – behandlas, samt hur människan uppfattar, förhåller sig till och kommunicerar risker. Studenten granskar olika sätt att definiera, analysera och beräkna risk och sårbarhet, liksom livscykelanalyser och miljökonsekvensbedömningar ur olika risk- och sårbarhetsperspektiv. Den studerande genomför och presenterar en egen risk- sårbarhets- och hållbarhetsanalys. Den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper om potentiella geologiska, klimatologiska och samhälleliga hot, myndigheter och lagar kring naturresursanvändning, fysisk samhällsplanering och hantering av naturkatastrofer och miljöproblem. Vidare uppmärksammas sårbarhet och beredskap på olika samhällsnivåer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner, övningar och studiebesök, samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom hemtentamen med muntlig uppföljning samt muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: didaktik 1hp U-VG
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag RISK 1,5 hp U-VG
STN1 Skriftlig tentamen:hemtentamen med muntlig uppföljning RISK 5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.