Naturkunskap (91-97,5 hp), 7.5 hp

Science, 7.5 credits

9ANK71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-90 hp i ämnet varav minst 60 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa fördjupade kunskaper i hur livsstil är kopplad till människans hälsa och samhällets sårbarhet med särskilt fokus på kost
- självständigt kunna använda naturvetenskaplig kunskap för att organisera lärande i naturkunskap i gymnasieskolan ur ett helhetsperspektiv
- producera och presentera en kritisk granskning genom att analysera internationell forskning inom ett område som sammanställs i ett mindre vetenskapligt arbete ur ett sårbarhets- och hållbarhetsperspektiv

Kursinnehåll

Kursen fördjupar kunskaper inom områdena energi, miljö och hälsa samt kopplingar mellan dessa. Studenten ska självständigt kunna använda tidigare förvärvade kunskaper i naturvetenskap och genom en enskild valfri fördjupning inordna dessa i sammanhang, naturgivna såväl som samhälleliga. Särskilt fokuseras frågan om människans matproduktion, från jordbruk, via förädling, transporter och konsumtion med kopplingar till livsstil och ohälsa med enorma samhällskostnader, som analyseras ur ett risk-, sårbarhets- och hållbarhetsperspektiv. Studenten väljer själv någon frågeställning med anknytning till dessa sammanhang och ska självständigt genomföra och presentera ett mindre vetenskapligt arbete ur ett kritiskt perspektiv. I detta arbete ska också ingå hur det fördjupade innehållet relaterar till planering av undervisning i gymnasieskolans naturvetenskapliga undervisning. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, projektarbete, seminarier och självständiga studier.

Examination

Genomförande av laborationer och fältarbete samt individuell och/eller parvis muntlig och skriftlig redovisning.

Provkoder:
LAB1: Laborationer och fältarbete, 2 hp (UG)
MRE1: Muntlig redovisning, 0,5 hp (UV)
SRE1: Skriftlig redovisning, 5 hp (UV)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.