Teknik (91-97,5 hp),, 7.5 hp

Technology (91-97,5), 7,5 ECTS Credits, 7.5 credits

9ATK71

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Teknik varav 45 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera och analysera intellektuella och fysiska medierande redskap i olika historiska, sociala, kulturella och didaktiska sammanhang
- jämföra och analysera filosofiska, pedagogiska/didaktiska och sociologiska perspektiv på mediering
- jämföra och analysera olika tekniker och miljöer för lärande inom teknik
- planera, organisera och utvärdera lärande samt utöva pedagogiskt ledarskap inom teknik.

Kursinnehåll

Studenten genomför en grundläggande genomgång av arbetsmetodiken vid skapande av 3D-modeller. Vidare lär sig studenten om hur filhantering används i programvaran för att hantera filer. Studenten beskriver också användargränssnittet i sin helhet. Själva arbetet med programvaran innefattar modellering av enskilda parter och hopmontering av desamma.
Slutligen avhandlas grunder i ritteknik, och studenten får skapa för konstruktionsarbete viktiga ritningar.
För att skapa tydlighet i en komplex 3D-modell får studenten utföra sprängskisser.

Vidare behandlas olika tekniker och miljöer för lärande inom teknik och hur kunskap och lärande planeras, organiseras och följs upp inom dessa. Pedagogiskt ledarskap och kommunikation kopplas till detta moment.

Undervisnings- och arbetsformer

Inläsning och bearbetning av litteratur, seminarier, konstruktionsövningar, föreläsningar och studiebesök. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning och skriftlig tentamen.

PROVKODER:

SRE2 Skriftlig redovisning, 2,5 hp U-VG

STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, 2 hp U-VG

SRE3 Skriftlig redovisning, 3 hp U-VGStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

Kurslitteratur
Program: Onshape och Solid Edge
2011. Ritteknik 2000 - fjärde upplagan. Stockholm: Athena. ISBN: 9789188816214
2009. Ritteknik 2000. Övningsbok. Stockholm: Athena. ISBN:9789188816221

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lave, Jean and Wenger, Etienne. 1999. Situated learning. Legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press. Ong, Walter. 1982. Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Göteborg: Anthropos. Säljö, Roger. 2008. Kunskap och människans redskap. Teknik och lärande. Lund: Studentlitteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.