Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 9 hp

Educational Sciences 7: School Development and Evaluation, 9 credits

9AUK77

Huvudområde

Pedagogiskt arbete Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Camilla Sandström Prytz

Kursansvarig

Camilla Sandström Prytz

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17BI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi 9 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 9 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 9 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 9 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 9 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 9 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 9 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 7 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 9 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 7 (HT 2019) 201934-201939 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Pedagogiskt arbete, Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Teori och metod, 7,5 hp och godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5 hp, Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp samt godkända VFU-kurser i ämne 1 och 2, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- med hjälp av forskning kritiskt granska och analysera kvalitativa såväl som kvantitativa metoder för utvärdering av skola
- med hjälp av forskning kritiskt granska och analysera nationella och internationella modeller för utveckling av skola
- självständigt planera och utforma ett utvärderingsprojekt med relevans för årskurs 7-9
- reflektera över konsekvenserna av egna och andras utvärderingar av skolan och dra slutsatser för verksamheten i skolan och för den egna professionen
​- kunna tillämpa och kritiskt reflektera kring modeller för utvärdering och skolutveckling utifrån forskning med fokus på lärande för hållbar utveckling

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre områden: utveckling av skola och vuxenutbildning, utvärdering och metod. I kursen fördjupas kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder med relevans för skolutvärdering och skolutveckling. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling samt utvärdering behandlas. Utvärdering behandlas på både mikro- och makronivå: egen processutvärdering, praktisk utvärdering och utvärderingsforskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt moment, deltagande i seminarier 0 hp D
MRE2 Muntlig redovisning: skolutveckling och utvärdering 2 hp U, G
SRE3 Skriftlig redovisning: utvärderingsprojekt 5 hp U, G, VG
SRE4 Skriftlig redovisning 2 hp U, G
Observera att flera av referenserna finns som pdf-filer på Lisam. Grundläggande obligatoriska referenser Böcker David, Matthew & Sutton, Carole D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Valda delar i relation till den egna undersökningen. Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2016). Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Stockholm Natur och Kultur. Kornhall, Per. (2014). Alla i mål: Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockholm: Natur och Kultur. Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2012). Perspektiv på utvärdering. Lund Studentlitteratur. Kap 1, 2, 3 Österberg, Jonas (2014). Resultatanalys i skolan. Lund: Studentlitteratur. Kap 1, 3 Artiklar Ball, Stephen (2012). How schools do policy: Policy enactments in secondary schools, London: Routledge. Sid. 1-18 (Lisam, pdf) Ball Stephen (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of Education Policy 18(2). Sid. 215–228. (Lisam, pdf) Blossing, Ulf (2013). Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess. I Pedagogiskforskning i Sverige nr 3–4. Sid 153–174 (Lisam, pdf) Heuts, Frank & Mol, Annemarie (2013). What Is a Good Tomato? A Case of Valuing in Practice, Valuation Studies 1(2). Sid 125–146 http://valuationstudies.liu.se/Issues/articles/default.asp?DOI=10.3384/vs.2001-5992.1312125 Ideland, M., & Malmberg, C. (2015). Governing ‘eco-certified children’through pastoral on education for sustainable development. Environmental Education Research, 21(2). Sid 173-182. Alt Ideland, M. (2016). Den KRAV-märkta människan. Celanders förlag. Jarl, Maria (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk forskning i Sverige nr 3–4. Sid 197–215. (Lisam, pdf) Lindgren, Joakim (2014). Grund för bedömning? Dilemman i ”inspektionsträsket”. Utbildning och demokrati, volym 23, nummer 1. Sid 57–83. (Lisam, pdf) Sjøberg, Svein (2019). The PISA-syndrome – How the OECD has hijacked the way we perceive pupils, schools and education. Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics. ISSN 2001-4562. 7(1). Sid 12- 65, doi: 10.3384/confero.2001-4562.190125 (Lisam, pdf) Skolverket (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar. Stockholm: Fritzes. (Lisam, pdf) Skolverket Lärportalen – Hållbar utveckling https://larportalen.skolverket.se/#/modul/8-amnesovergripande/Grundskola/901-Hallbar-utveckling Hämtad 20190326 Skolverket Internationella studier https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet Hämtad 20190326 Skolverket (2018). Kunskapsöversikt över arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolväsendet (Lisam, pdf) Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken. Stockholm: Fritzes (Lisam, pdf) Skolverket (2015). Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (Lisam, pdf) United Nations Economic Commission for Europe (2011). The Competences in Education for Sustainable Development https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf Hämtad 20190326 WWF Vår stad 2030 https://www.wwf.se/utbildning/larare/hallbara-stader/var-stad-2030/ Kompletterande litteratur på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.