Educational Sciences 7: School Development and Evaluation, 9 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 9 hp

9AUK77

Main field of study

Pedagogical Work Education

Course level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Camilla Sandström Prytz

Course coordinator

Camilla Sandström Prytz

Director of studies or equivalent

Margareta Engvall
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Textile Craft, 270 hp (Subject: Textile Craft) 7 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Wood and Metal Craft, 270 hp (Subject: Wood and Metal Craft) 7 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E
L17BI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology 9 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E
L17EN Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English 9 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E
L17HI Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History 9 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E
L17MA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics 9 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E
L17SA Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies 9 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E
L17SV Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish 9 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E
L17TE Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft 9 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E
L17TM Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft 9 (Autumn 2019) 201934-201939 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Pedagogical Work, Education

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft
 • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

 • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

 • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

 • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
OBL1 Mandatory part 0 credits D
MRE2 Oral presentation 2 credits U, G
SRE3 Written presentation 5 credits U, G, VG
SRE4 Written presentation 2 credits U, G
Observera att flera av referenserna finns som pdf-filer på Lisam. Grundläggande obligatoriska referenser Böcker David, Matthew & Sutton, Carole D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Valda delar i relation till den egna undersökningen. Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2016). Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Stockholm Natur och Kultur. Kornhall, Per. (2014). Alla i mål: Skolutveckling på evidensbaserad grund. Stockholm: Natur och Kultur. Sandberg, Bo & Faugert, Sven (2012). Perspektiv på utvärdering. Lund Studentlitteratur. Kap 1, 2, 3 Österberg, Jonas (2014). Resultatanalys i skolan. Lund: Studentlitteratur. Kap 1, 3 Artiklar Ball, Stephen (2012). How schools do policy: Policy enactments in secondary schools, London: Routledge. Sid. 1-18 (Lisam, pdf) Ball Stephen (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of Education Policy 18(2). Sid. 215–228. (Lisam, pdf) Blossing, Ulf (2013). Förändringsagenter för skolutveckling: Roller och implementeringsprocess. I Pedagogiskforskning i Sverige nr 3–4. Sid 153–174 (Lisam, pdf) Heuts, Frank & Mol, Annemarie (2013). What Is a Good Tomato? A Case of Valuing in Practice, Valuation Studies 1(2). Sid 125–146 http://valuationstudies.liu.se/Issues/articles/default.asp?DOI=10.3384/vs.2001-5992.1312125 Ideland, M., & Malmberg, C. (2015). Governing ‘eco-certified children’through pastoral on education for sustainable development. Environmental Education Research, 21(2). Sid 173-182. Alt Ideland, M. (2016). Den KRAV-märkta människan. Celanders förlag. Jarl, Maria (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk forskning i Sverige nr 3–4. Sid 197–215. (Lisam, pdf) Lindgren, Joakim (2014). Grund för bedömning? Dilemman i ”inspektionsträsket”. Utbildning och demokrati, volym 23, nummer 1. Sid 57–83. (Lisam, pdf) Sjøberg, Svein (2019). The PISA-syndrome – How the OECD has hijacked the way we perceive pupils, schools and education. Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics. ISSN 2001-4562. 7(1). Sid 12- 65, doi: 10.3384/confero.2001-4562.190125 (Lisam, pdf) Skolverket (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar. Stockholm: Fritzes. (Lisam, pdf) Skolverket Lärportalen – Hållbar utveckling https://larportalen.skolverket.se/#/modul/8-amnesovergripande/Grundskola/901-Hallbar-utveckling Hämtad 20190326 Skolverket Internationella studier https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet Hämtad 20190326 Skolverket (2018). Kunskapsöversikt över arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolväsendet (Lisam, pdf) Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken. Stockholm: Fritzes (Lisam, pdf) Skolverket (2015). Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (Lisam, pdf) United Nations Economic Commission for Europe (2011). The Competences in Education for Sustainable Development https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf Hämtad 20190326 WWF Vår stad 2030 https://www.wwf.se/utbildning/larare/hallbara-stader/var-stad-2030/ Kompletterande litteratur på Lisam

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.