Fritidspedagogik: Sociala relationer, samspel och lek, 8 hp

Schoolage educare, Social relations and play, 8 credits

9EF502

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Ryberg

Kursansvarig

Sofia Ryberg

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 1 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 1 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Vimmerby O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 1 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Katrineholm O
L1EFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad 1 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Motala O
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) 202238-202244 Svenska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:  

 • beskriva barn som aktörer i kommunikation och samspel på olika arenor  
 • diskutera sociala relationer som fenomen med stöd i teoretiska perspektiv och relatera dessa till egna erfarenheter i fritidshemmets praktik  
 • diskutera, med utgångspunkt i egna erfarenheter och i litteratur, hur lärare i fritidshem kan stödja elevers sociala samspel i informella och formella undervisningssituationer  
 • beskriva och använda intervjumetod i relation till barn som informanter  
 • definiera och exemplifiera barns lek utifrån egna yrkeserfarenheter och olika teoretiska perspektiv  
 • redogöra för lekens betydelse för barns utveckling, lärande och välmående  
 • diskutera organisering av lek utifrån egna yrkeserfarenheter samt forskning om genus, jämställdhet och inkludering 

Kursinnehåll

I kursen berörs områdena sociala relationer, sampel och lek, vilka är centrala områden i fritidshemmet. Kursen tar sin utgångspunkt i de studerandes egna yrkeserfarenheter och behandlar teoretiska perspektiv om socialt samspel liksom hur lärare i fritidshem kan stödja elevers sociala samspel i olika undervisningssituationer. De studerande genomför en fältstudieuppgift där de intervjuar barn. Genom detta får de studerande både metodologiska kunskaper i intervjuteknik samt kunskap om barns perspektiv i relation till ett centralt innehåll i kursen. Lek och dess förutsättningar bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv. Lek relateras också till genus-, jämställdhets- och inkluderingsperspektiv. Dessutom tas lek i förhållande till barns utveckling, lärande och välmående upp som ett innehåll i kursen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier samt självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.  

För att få VG på kursen gäller att studenten ska få VG på de skriftliga redovisningarna.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SME1 Fältstudie 4 hp U, G
SRE1 Skriftlig examination 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.