Fortsatt läs- och skrivlärande med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

Teaching reading and writing grades 4-6, continuation course, 7.5 credits

9FVG13

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Magnus Jansson

Kursansvarig

Magnus Jansson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall

Kontaktinformation

Administratör Sara Boodh

Kursansvarig Magnus Jansson

Studievägledare Maria Sommaralm

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2024 202404-202413 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • analysera olika typer av texter med fokus på typiska särdrag
 • redogöra för hur läsande och skrivande kan användas för olika syften 
 • planera och motivera undervisning om olika sätt att läsa och skriva
 • planera och motivera undervisning om informationssökning och kritisk granskning av källor 
 • kritiskt granska några modeller och läromedel för läs- och skrivundervisning i årskurs 4–6 
 • kartlägga, bedöma och betygsätta barns läs- och skrivkunskaper

Kursinnehåll

I kursen behandlas barns fortsatta läs- och skrivlärande. Centralt i detta arbete är elevers förståelse för vad som utmärker olika typer av texter och hur läsande och skrivande kan användas för olika syften, exempelvis för att tänka, kommunicera och lära. Med utgångspunkt i olika stödstrukturer planerar och motiverar de studerande undervisningsmoment med fokus på olika sätt att läsa och skriva. Modeller och läromedel för läs- och skrivundervisning för barn i årskurs 4–6 granskas. Dessutom ingår att kartlägga, bedöma och betygsätta barns läsande och skrivande.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar schemalagda föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner samt individuella litteraturstudier och övningsuppgifter

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig hemtentamen: Fortsatt läs- och skrivlärande 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.