Fritidspedagogik i fritidshem 2, 15 hp

Schoolage Educare 2, 15 credits

9FVG21

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Marie Karlsson

Kursansvarig

Marie Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman

Kontaktinformation

Elisabeth Qvarnström, administratör

Marie Hedberg, studievägledare

Marie Karlsson, kursansvarig

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • diskutera fritidshemmets uppdrag och funktion i ett samhälleligt perspektiv
 • identifiera och beskriva grupprocesser, yrkesspråk och yrkeskunnande
 • redogöra för didaktiska val i fritidshemmets undervisning som möjliggör varje elevs lärande och utveckling
 • diskutera den fria tidens lärande och meningsskapande
 • diskutera hur digitala verktyg kan användas i den pedagogiska verksamheten för att utveckla meningsfull och innehållsrik fritid
 • kritiskt reflektera över olika mediers och digitala miljöers betydelse i fritidshem och barns vardag
 • redogöra för barns kommunikation och språkutveckling
 • redogöra för läs-, skriv- och matematikinlärning
 • ge exempel på hur det är möjligt att stödja  läs-, skriv- och matematikinlärning i fritidshem
 • redogöra för och reflektera kring hur undervisning i fritidshem kan förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever

Kursinnehåll

I kursen belyses centrala aspekter inom området fritidspedagogik. Kursen är indelad i tre olika ämnesområden. Det första området handlar om fritidshemmets samhällsuppdrag och lärare i fritidshems yrkesroll. I det området lyfts också frågor kring grupprocesser, yrkesspråk och yrkeskunnande. Särskilt fokus handlar också om hur fritidshemmet genom sin undervisning kan arbeta med att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever. Område två inbegriper frågor kring digitala verktyg och hur de kan användas som en resurs i fritidshemmet för att stödja elevers lärande och skapa en meningsfull fritid. I kursens tredje område ligger fokus på läs-, skriv- och matematikinlärning utifrån en fritidspedagogisk utgångspunkt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i distansform med lärplattform som stöd. Arbetsformerna innefattar föreläsningar, seminarier och enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga examinationer.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
POR1 Portfoliouppgift 6 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig uppgift om digitala verktyg 4 hp U, G
SRE2 Skriftlig uppgift språk och matematik 5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.