Historia årskurs 4-6, 7.5 hp

History primary school, 7.5 credits

9FVG22

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Tomas Widholm, Maria Björkman

Kursansvarig

Tomas Widholm

Studierektor eller motsvarande

Maria Björkman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2023 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för skillnader mellan historievetenskap och skolämnet historia
 • översiktligt redogöra för huvuddragen i svensk och nordisk historia från vikingatid till industrialisering utifrån olika perspektiv
 • redogöra för hur kulturmöten, maktförhållanden och sociala förhållanden under olika tidsperioder påverkat historiska skeenden och barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor
 • diskutera hur historia har använts och används för att skapa mening och sammanhang i olika tider
 • diskutera hur historisk kunskap skapas utifrån tolkning av källmaterial
 • argumentera för val av stoff, undervisningsformer och läromedelmed hjälp av historieämnets centrala begrepp
 • planera och didaktiskt omvandla ett historiskt ämnesinnehåll med utgångspunkt i grundskolans styrdokument och elevers skilda förutsättningar
 • redogöra för historievetenskapliga och historiedidaktiska begrepp i relation till historieundervisningen

Kursinnehåll

I kursen belyses historieämnet både som vetenskapligt ämne och skolämne. I kursen jämförs händelser och samhällsutveckling i ett europeiskt perspektiv, med tyngdpunkt på Sverige och Norden, från vikingatiden fram till industrialiseringen. Olika perspektiv anläggs, såsom genus, klass och etnicitet. Sociala, politiska och kulturella faktorers inverkan på samhällsutvecklingen och människors livsvillkor belyses. Även historiebruk och arbete med källor ingår i kursen. Parallellt med det kronologiska kursmomentet genomförs didaktiska seminarier och föreläsningar där förutsättningar för historieundervisning i grundskolan såsom styrdokument, lärares och elevers relation till historia, historieämnets utveckling samt källmaterial och läromedel behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Självständiga studier, föreläsningar, seminarier samt gruppvisa diskussioner.

Examination

Skriftlig hemtentamen och individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen, historia 6 hp U, G, VG
SRE1 Individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning, ämnesdidaktik 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.