Geografi årskurs 4-6, 7.5 hp

Geography primary school, 7.5 credits

9FVG24

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Robin Blomdin

Kursansvarig

Robin Blomdin

Studierektor eller motsvarande

Martin Karlson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Eftermiddagstid) VT 2025 202504-202523 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

 Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • översiktligt redogöra för hur naturlandskapets grundelement (mark, vatten, luft) och relaterade processer förändras över tid och formar landskapet
 • översiktligt beskriva människans sätt att nyttja och påverka jordens naturresurser i olika tider och på skilda håll i Sverige, Europa och övriga världen, samt hur användningen av naturresurser påverkar landskapet och människans livsmiljöer
 • namnge och lokalisera ett urval av geografiska objekt (hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer) i Sverige, Europa och världen
 • översiktligt redogöra för samband mellan naturresurser, befolkning och miljöfrågor i Sverige, Europa och världen, samt hur denna kunskap kan främja hållbar utveckling
 • beskriva grundläggande orsaker till människors olika levnadsvillkor samt dess miljömässiga konsekvenser
 • översiktligt redogöra för analoga och digitala kartors uppbyggnad och grundelement samt skillnaden mellan olika karttyper
 • använda kartor och annan geografisk information för orientering och enklare rumslig analys av natur- och kulturlandskap med fokus på Sverige och Europa
 • diskutera ämnesdidaktiska överväganden gällande geografiämnets särskilda undervisningsformer såsom laborationer, fältstudier och exkursioner.

Kursinnehåll

Kursens huvudfokus är natur- och kulturgeografi samt ämnesdidaktiska frågeställningar på grundläggande nivå.

I kursen studeras och analyseras naturlandskapets förutsättningar, former och mönster som resultat av endogena och exogena processer, inklusive plattektonik samt påverkan från vatten, is, vind och vegetation. Vidare behandlas geologiska aspekter som mineral, bergarter och jordarter. Kursen behandlar även frågor relaterade till klimat och klimatförändring i svenskt, europeiskt och globalt perspektiv. Utöver detta studeras och analyseras naturresurser, inklusive centrala begrepp som förekomst, försörjning, förädling och miljöpåverkan utifrån olika tids- och rumsperspektiv.
Människans verksamheter och dess påverkan på landskap och livsmiljöer studeras. Här ingår studier av markanvändning och bebyggelse i både rurala och urbana landskap i en svensk, europeisk och global kontext, inklusive förändringar över tid och utmärkande drag. Vidare behandlas befolkningsfrågor i olika regioner där befolkningsfördelningens ekologiska och samhälleliga konsekvenser utgör centrala delar. Genom att integrera natur- och kulturgeografiska perspektiv ger kursen förutsättningar att analysera och reflektera över utmaningar och lösningar relaterade till hållbar utveckling, inklusive ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Kursen ger också en grundläggande introduktion till kartografi och andra geografiska verktyg och metoder för studier av natur- och kulturlandskap samt människors levnadsvillkor. Kursen berör också grundläggande namngeografi.

Parallellt med kursens övriga innehåll studeras ämnesdidaktik, inklusive geografiundervisningens förutsättningar i grundskolan samt ämnesspecifika undervisningsformer så som fältstudier, exkursioner och laborationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, exkursioner, laborationer, seminarier, gruppvisa diskussioner, grupparbete och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen samt skriftlig och muntlig redovisning.

För att få väl godkänt betyg (VG) på kursen krävs att betyget väl godkänt har erhållits på det mest omfattande VG-grundade momentet.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Individuell skriftlig hemtentamen 6 hp U, G, VG
SME1 Individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning 1.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.