Samhällskunskap årskurs 4-6, 7.5 hp

Social studies primary school, 7.5 credits

9FVG25

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Jonas Nordmark

Kursansvarig

Jonas Nordmark

Studierektor eller motsvarande

Åsa Järnvall, Henrik Lindqvist

Kontaktinformation

Elisabeth Augustsson, Kursadministratör

Maria Sommaralm, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Ortsoberoende, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • diskutera demokrati som ideal och praktik i en välfärdsstat
 • redogöra för och diskutera det svenska politiska systemet och dess framväxt
 • identifiera och diskutera mänskliga rättigheter och människors lika värde, i skolan och i samhället
 • diskutera resursfördelning och den offentliga sektorns roll i en marknadsekonomi
 • diskutera informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier
 • diskutera hur sociala, politiska och ekonomiska förhållanden hänger samman och påverkar varandra
 • redogöra med hjälp av samhällskunskapsämnets centralbegrepp för val av stoff, undervisningsformer, läromedel och examination i relation till elevers förståelse och skilda förutsättningar
 • analysera grundskolans styrdokument kring samhällskunskapsämnet
 • redogöra för olika typer av läromedel i samhällskunskapsundervisningen utifrån en medveten pedagogisk strategi.

Kursinnehåll

I kursens inledande del diskuteras frågor om varför politiskt beslutsfattande behövs och olika former av legitimering. Därefter studeras det svenska politiska beslutsfattandet och lagstiftningsprocessen. Vidare diskuteras frågor om resursfördelning, individ och gemenskap, samt mänskliga rättigheter i skolan och i samhället i stort. Avslutningsvis studeras och diskuteras frågor om informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.

Parallellt med det övriga kursinnehållet genomförs didaktiska seminarier och föreläsningar som behandlar förutsättningar för undervisning i grundskolan såsom styrdokument, lärares och elevers relation till samhällskunskapsämnets kärna, utveckling och läromedel.
Särskilt fördjupas metodiska frågor om hur undervisning om olika avsnitt i samhällskunskapsundervisningen. Kursen behandlar ett källkritiskt förhållningssätt till olika läromedel och att välja läromedel utifrån en medveten pedagogisk strategi.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner.

Examination

Skriftlig individuell hemtentamen och en individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig hemtentamen 6 hp U, G, VG
SRE1 Individuell skriftlig redovisning med muntlig uppföljning 1.5 hp U, G

Övrigt

Se litteraturlista under "Övriga dokument"

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.