Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (16-30 hp), 15 hp

Swedish as a second language towards grades 4-6, 15 credits

9FVG33

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2024 202404-202423 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

 • Godkänd Svenska som andraspråk med inriktning mot årskurs 4-6 (1-15hp) varav minst12hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • utifrån fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur diskutera och analysera språklig variation ur ett flerspråkighetsperspektiv
 • diskutera och planera undervisning i litteracitet som främjar elevers flerspråkiga utveckling
 • redogöra för hur skönlitteratur kan användas i undervisningen i årskurs 4-6
 • reflektera kring språkanvändning och språklig variation utifrån didaktiska val i det flerspråkiga klassrummet i årskurs 4-6
 • planera undervisning som stimulerar läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever i årskurs 4-6
 • analysera andraspråkinlärares språkutveckling utifrån relevanta teorier och modeller.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om elevers språk- läs- och skrivutveckling på ett andraspråk med ett särskilt fokus på elever i årskurs 4-6. Kursen innehåller didaktiska moment med planering av undervisning med fokus på elevers läs- och skrivutveckling i årskurs 4-6. Utifrån fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur diskuteras och analyseras språkutveckling och språklig variation. Användning av skönlitteratur lämplig för årskurs 4-6 i syfte att stimulera elevers läslust och läsförståelse behandlas i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier, individuell skriftlig hemtentamen samt redovisning av praktiska uppgifter utifrån de olika lärandemålen.

För Väl godkänt på hel kurs krävs Väl godkänd på Skriftlig tentamen: hemtentamen och ytterligare ett VG-grundande moment, sammanlagt 8 hp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5 hp U, G, VG
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG
SME2 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG
PRE1 Redovisning av praktiskt arbete/produkt 4 hp U, G
OBL1 Obligatoriskt seminarium 0 hp U, G
OBL2 Obligatoriskt seminarium 0 hp U, G
OBL3 Obligatoriskt seminarium 0 hp U, G
OBL4 Obligatoriskt seminarium 0 hp U, G
OBL5 Obligatoriskt seminarium 0 hp U, G
OBL6 Obligatoriskt seminarium 0 hp U, G
OBL7 Obligatoriskt seminarium 0 hp U, G
OBL8 Obligatoriskt seminarium 0 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.