Matematik: Matematiska modeller och modellering (84-91,5 hp), 8.5 hp

Mathematics (84-91,5), 8.5 credits

9GMA12

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Bergman Ärlebäck

Kursansvarig

Jonas Bergman Ärlebäck

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 6 (VT 2018) 201812-201821 Svenska Linköping, Valla V
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2018) 201812-201821 Svenska Linköping, Valla V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2018) 201812-201821 Svenska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 6 (VT 2018) 201812-201821 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik

Förkunskapskrav


Genomgångna kurser
91MAD1/92MAD1 Matematik: Didaktik 1, 5,5hp
91MAV1/92MAV1 Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning,
1,5hp
91MAD3/92MAD3 Matematik: Didaktik 2, 8hp
9GMA01 Matematik: Algebra, 6hp
9GMA02 Matematik: Envariabelanalys 1, 6hp
9GMA03 Matematik: Linjär algebra, 6hp
9GMA04 Matematik: Envariabelanalys 2, 6hp
9GMA05 Matematik: Statistik, 5hp
9GMA07 Matematik: Matematikens historia,3hp
9GMA08 Matematik: Flervariabelanalys, 8hp
9GMA09 Matematik: Geometri, 5hp
975G01, Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5hp
975G07, Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande,
8,5hp
975GV7, Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd
utbildning, 1,5hp
975G03, Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och
betygsättning, 7,5hp
975G04, Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria,
skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7,5hp
med minst 36,5 hp godkända, varav speciellt följande kurser
godkända:
975G01, Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5hp
975GV7, Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Verksamhetsförlagd
utbildning, 1,5hp
91MAD1 Matematik: Didaktik 1, 5,5hp
91MAV1 Matematik: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5hp
91MAD3/92MAD3 Matematik: Didaktik 2, 8hp
9GMA01 Matematik: Algebra, 6hp
9GMA02 Matematik: Envariabelanalys 1, 6hp
eller motsvarande.

Lärandemål

Mål
Efter fullgjord kurs skall den studerande kunna
- konstruera, analysera och kritiskt värdera matematiska modeller,
inklusive deras förutsättningar och konsekvenser
- söka, sammanställa och kritiskt granska forskning om
matematisk modellering och arbete med matematisk modellering i
skolmatematik
- planera, genomföra och kritiskt utvärdera modelleringsmoduler
för gymnasiets matematikundervisning med redovisning i form av
en vetenskapligt inriktad skriftlig rapport
- använda tekniska hjälpmedel såsom MATLAB, Mathematica,
Maple, GeoGebra och applikationer till smarta telefoner och
surfplattor i arbetet med modeller och modellering, samt
kunna integrera sådana tekniska hjälpmedel i
modelleringsmoduler för gymnasiets matematikundervisning
- utifrån tillämpade problem formulera, välja lämplig metod och
lösa optimeringsproblem.

Kursinnehåll

Formulera realistiska system som matematiska modeller, speciellt
inom området optimering.
Matematisk analys av modellerna samt kritisk diskussion av
begränsningarna av dessa. Modelleringsprojekt i form av
planering, genomförande och utvärdering av modelleringsmoduler
för gymnasiets matematikundervisning. Matematikdidaktisk
forskning om modellering. Använda, och i undervisningen kunna
integrera, tekniska hjälpmedel såsom MATLAB, Mathematica,
Maple, GeoGebra och applikationer till smarta telefoner och
surfplattor 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, litteraturstudier och
självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning Matematisk modellering, 1 hp
SRE2 Skriftlig redovisning Modellutvecklande sekvenser av
aktiviteter, 1,5 hp
PRO1 Projektarbete: Skriftlig och muntlig redovisning av
modelleringsmodul, 4,5 hp
PRO2 Optimeringsarbete: Muntlig redovisning med skriftligt
underlag av optimeringsproblem, 1,5 hp

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.