Samhällskunskap: Politisk teori, 6 hp

Social science: Political theory, 6 credits

9GSH01

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Charlotte Fridolfsson

Kursansvarig

Charlotte Fridolfsson

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping V
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping O
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping O
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 4 (VT 2017) 201705-201708 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Ma B alternativt Sh2, Ma 2a/2b/2c, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera kunskaper om grundläggande begrepp och tankemönster inom ämnesområdet politisk teori, såväl vad gäller äldre som nyare litteratur,
- redogöra för hur sådana begrepp, tankar och idéer uppkommer och kommuniceras i olika samhälleliga, politiska och kunskapsteoretiska kontexter,
- skriftligt reflektera över och kritiskt förhålla sig till politiska begrepp, idéer och tankemönster samt att muntligt i en seminariesituation redogöra för sina tankegångar och förhålla sig till andra studenters motsvarande prestation,
- argumentera för och mot samt jämföra och kontrastera olika politiska begrepp, idéer och tankemönster samt inta ett kritiskt förhållningssätt till argument och tolkning utifrån såväl kunskapsteoretiska som etiska och demokratiska perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen behandlar såväl äldre som nyare politisk teori. Särskild vikt läggs vid läsningen av några klassiska texter i original. Vidare studeras grundläggande begrepp och idéer inom modern politisk teori.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna är komplement till kurslitteraturen. Seminarierna ger möjlighet till diskussion och fördjupning av vissa kursmoment. Studenten skall vara väl förberedd inför föreläsningar och särskilt inför seminarier. Studenten skall självständigt läsa kurslitteraturen.

Obligatoriskt moment: deltagande i seminarier med skriftlig redovisning.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (salstentamen) samt skriftlig redovisning

PROVKODER:
STN1 Salstentamen i politisk teori, 5 hp (U-V)
SRE1 Skriftlig redovisning, 1 hp (U-G)
OBL1 Obligatoriska uppgifter 0 hp (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Hallberg, Peter, Maria Jansson & Ulf Mörkenstam (red.) (2009). Tretton texter i politisk teori (Malmö: Liber). Platon (2003). Staten (Stockholm: Atlantis).1 Roberts, Peri & Peter Sutch (2007/2016). Politiskt tänkande. En introduktion (Lund: Studentlitteratur).2 Tralau, Johan (2013). ”Lite naket kan väl aldrig skada”, Neo 6/2013. Tillgänglig på: http://magasinetneo.se/artiklar/lite-naket-kan-val-aldrig-skada/. Wennström, Johan (2015). ”Skräckfilmerna varnar oss för upplösta normer”, Svenska Dagbladet, 7 juni 2015. Tillgänglig på: http://www.svd.se/skrackfilmerna-varnar-oss-for-upplosta-normer. Rekommenderad litteratur Tralau, Johan (2012). Inbjudan till politisk teori (Lund: Studentlitteratur). 1 Sidhänvisningarna i Kursanvisningarna använder den standardpaginering (den s.k. Stephanuspagineringen) som finns i marginalen (inte uppe eller nere på sidan) i de flesta utgåvor av Platon. Den som har en annan utgåva hemma, eller hittar en elektronisk kopia on-line, kan därför troligen använda denna och hitta rätt passager genom att leta upp siffrorna 327a osv. 2 Det finns två upplagor av boken och båda fungerar.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.