Samhällskunskap: Sociologi 1, 7.5 hp

Social Science: Sociology 1, 7.5 credits

9GSH02

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Persson Thunqvist

Kursansvarig

Daniel Persson Thunqvist

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping V
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping O
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping O
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 4 (VT 2017) 201709-201713 Svenska Linköping

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Ma B alternativt Sh2, Ma 2a/2b/2c, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- Redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom klassisk sociologisk teori.
- Förklara hur olika grundläggande sociala strukturer och förhållanden hänger samman och påverkar varandra
- Redogöra för sociala institutioner på olika nivåer i det svenska samhället
- Redogöra för individers och sociala gruppers identiteter, livsstilar och livsvillkor och hur detta påverkas av olika samhällsstrukturella förhållanden och social stratifiering.
-Diskutera aktuella samhällsfrågor utifrån olika sociologiska perspektiv

Kursinnehåll

Inom delkursen behandlas grundläggande sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen framställer sociologins uppkomst och framväxt genom att spegla ämnets tidiga tänkare, teorier och begrepp. Grundsociologiska teorier och begrepp tillämpas för att belysa olika sociala gruppers livsvillkor, exempelvis kopplade till socioekonomisk bakgrund, kön, ålder, etnicitet

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar som introducerar olika sociologiska teorier och problemområden, självständigt arbete i grupp och individuellt, samt aktivt deltagande i seminarier.

OBLIGATORISKT MOMENT: aktivt deltagande i seminarium

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt muntlig redovisning

PROVKODER:
STN1 Skriftlig hemtentamen: sociologi 6,5 hp (U-V)
MRE1 Muntlig redovisning, 1 hp (U-V)
OBL1 Obligatorisk moment: seminarier, 0 hp (D)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Gottzén, L. & Lögdlund, U. 2014. Sociologins teoretiker. Förlag: Gleerup. Goffman, E. (2001). Stigma. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. Artiklar tillkommer

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.