Samhällskunskap: Nationalekonomi 1, 7.5 hp

Social Science: Economics, 7.5 credits

9GSH03

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linnea Tengvall

Kursansvarig

Linnea Tengvall

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17EN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping V
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping O
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping
L17TE Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping
L17TM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping O
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 2 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping O
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 4 (VT 2017) 201714-201718 Svenska Linköping V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Sh B, Ma B alternativt Sh2, Ma 2a/2b/2c, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för grundläggande nationalekonomiska begrepp och samband,
-redogöra för hur ekonomiska förhållanden påverkar individer och samhälle på olika plan - när det gäller t ex sociala, politiska, kulturella faktorer och hur ekonomisk utveckling i sin tur påverkas av dessa faktorer,
- redogöra för hur handel uppstår samt analysera vilka välfärdseffekter den skapar,
- kritiskt diskutera de möjligheter och begränsningar det finns när det att gäller styra den ekonomiska utvecklingen genom politiska åtgärder

Kursinnehåll

Såväl i vår vardag som i yrkeslivet ställs vi ständigt inför ekonomiska problem och beslut. Den studerande på kursen skall utveckla förståelse för vad sådana problem innebär, hur de kan analyseras och hur välfärd och effektivitet kan ökas. Problemen kan gälla priser, konsumtion och produktion av enskilda varor och tjänster liksom beröra arbetsmarknaden eller internationell handel. De handlar även om den totala produktionens, välfärdens, arbetslöshetens och inflationens utveckling. Den studerande ska också utveckla kunskap om möjligheter att styra ekonomin med politiska beslut och viss kunskap om den svenska ekonomins kännetecken och historiska utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier och genomföra ett grupparbete

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och redovisning av grupparbete

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: nationalekonomi 5 hp (U-V)
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag, grupparbete: nationalekonomi 2,5 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Eklund, K. (2013). Vår ekonomi: En introduktion till samhällsekonomin. Lund: Studentlitteratur. Artiklar tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.