Samhällskunskap: Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp

Social science: Comparative politics, 6 credits

9GSH08

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Khalid Khayati

Kursansvarig

Khalid Khayati

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 6 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla V
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 6 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla O
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 8 (VT 2017) Svenska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 6 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 6 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 6 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 8 (VT 2017) 201715-201718 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på UK 1-4 samt genomgången Samhällskunskap 1-60 hp, varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom jämförande politik och förvaltning samt om centrala institutioner, aktörer och processer,
- demonstrera övergripande kunskaper om några staters politik och förvaltning, förståelse för hur deras särdrag kan förklaras samt för hur teorier, begrepp och institutioner uppkommer och förändras och tolkas i olika historiska, politiska och analytiska perspektiv,
- diskutera hur jämförelser bidrar till en ökad kunskap om politik och förvaltning samt förmåga att skriftligt reflektera över och förhålla sig kritiskt till politiska och förvaltningsrelaterade företeelser ur jämförande perspektiv genom att tillämpa begrepp och teorier,
- applicera olika teorier och metoder inom jämförande politik på historiska eller samtida exempel,
- muntligt i en seminariesituation redogöra för sina analyser och kritiskt diskutera begrepp och teorier.

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på kunskaperna om det svenska politiska systemet genom att relatera svenska förhållanden till andra staters politik och förvaltning. Fokus är teorier kring statsskick och förvaltningsmodeller samt deras analytiska applikationer och olika metoder för jämförelser. Därtill utgör EU:s politik, struktur och förvaltning en viktig del av kursen. Förklaringsansatser som pekar på grundläggande förståelse för ekonomisk politiska sammanhang ur ett jämförande perspektiv beaktas.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i läsgrupper.
Obligatoriskt moment: deltagande i seminarier med skriftlig redovisning

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (salstentamen) samt skriftlig redovisning

PROVKODER:
EXAM Tentamen 5 hp (U-V)
SEMI Obligatoriska uppgifter 1 hp (U-G)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Dalacoura, Katerina (2012) The 2011 uprisings in the Arab Middle East: political change and geopolitical implications, International Affairs 88: 1 (2012) 63–79. Gierer. Alfred (2011) Ibn Khaldun on Solidarity (“Asabiyah”) - Modern Science on Cooperativeness and Empathy: a Comparison, Philosophia Naturalis 38, pp. 91-104 (2001) Goldsmith, Leon (2011) Syria’s Alawites and the Politics of Sectarian Insecurity: A Khaldunian Perspective, OrtadoÄŸu Etütleri, Volume 3, No 1, July 2011, pp.33-60. Knudsen, Are (2003) Political Islam in the Middle East, Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights, R 2003: 3, Norge, Bergen. Lindvall, Johannes & Rothstein, Bo (2010), Vägar till välstånd: sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi, SNS Förlag. Nonneman, Gerd (2001) Rentiers and Autocrats, Monarchs and Democrats, State and Society: The Middle East between Globalization, Human" Agency", and Europe, International Affairs, 77: 1 (2001), 141-162. Owen, Roger (2004) State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd ed. London: Routledge, 296. Smith, Ben & Page, Rob (2015) ISIS and the sectarian conflict in the Middle East, House of Commons Library, RESEARCH PAPER 15/16 19 March 2015. Spickard, J. V. (2001). Tribes and cities: towards an Islamic sociology of religion. Social Compass, 48(1), 103-116. Tallberg, Jonas (2016), EU:s politiska system, sjätte upplagan, Lund, Studentlitteratur. Tessler, Mark (2009) Islam and Democracy in the Middle East - The Impact of Religious Orientations on Attitudes toward Democracy in Four Arab Countries, Comparative Politics, Vol. 34, No. 3 (Apr., 2002), pp. 337-354. Zelin, Y. Aaron (2016) The Islamic State’s Territorial Methodology, The Washington Institute for Near East Policy, No. 29, January 2016.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.