Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

School in society; its purpose, organization and governance, 7.5 credits

9KP202

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 1 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 1 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
• beskriva och kritiskt granska det svenska skolsystemets utveckling i förhållande till skolans samhällsuppdrag
• beskriva skolsystemets organisation och styrning, allmänt och i det egna ämnet
• kritiskt granska skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling samt relatera till lärares etiska yrkesprinciper
• ge exempel på ramfaktorer och relatera dessa till begreppet frirum
• tillämpa dokumentanalys som metod

Kursinnehåll

I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Därvid studeras hur olika läroplaner har formulerats utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv och vad som ansetts och anses som viktig kunskap för den uppväxande generationen diskuteras. Skolans organisation och regelverk studeras särskilt utifrån politisk kontra professionell styrning. Begreppet frirum diskuteras i förhållande till styrdokumenten, skolkulturen och övriga ramfaktorer. Studenten studerar styrdokumenten avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen ges på distans med campusförlagda undervisningsdagar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och arbete enskilt och i grupp. Digitalt kommunikationsverktyg används.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, seminarium med skriftligt underlag och ett obligatoriskt moment

PROVKOD:

STN3: Skriftlig tentamen: hemtentamen 6.5 hp U-VG

MRE1: Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U-G

OBL2: Obligatoriskt moment: Seminarium juridik 0 hp Deltagit

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Berg, Gunnar (2003) Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1, 2 och 6. Böhlmark, Anders & Lindahl Mikael (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? (Rapport 2012:17). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-Har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf Ekman, Joakim & Pilo, Lina (2012) Skolan, demokratin och de unga medborgarna. Malmö: Liber. Erdis, Mare (2011) Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur. Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven (2009) Yrkesetik för lärare och behovet av professionsförankring. Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 14 (3) s. 212-229. Finns att hämta på internet: http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7738/6793 Linde, Göran (2012) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. (3. [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2014) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. Kapitlen 1-5, 11, 18-20. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (2001) Lärares yrkesetiska principer. Finns att hämta på https://www1.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webDescription/29FDEFD54E2FCF11C1257D3B0040FB0E/$file/Larares_yrkesetik_aug_2014.pdf Mogensson, Lars (programledare), Lunderquist, Thomas (Producent). (2014) Demokratin i det digitala samhället [radioprogram]. I Lunderquist, Thomas (Producent). Filosofiska rummet. Stockholm: Sveriges Radio P1. Finns att hämta på internet: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793 Orlenius, Kennert (2010) Värdegrunden – finns den? 2. uppl. Stockholm: Liber. Skolverket (2015) Vad är hållbar utveckling. Finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/biologi/vad-ar-hallbar-utveckling-1.205851 Lagar (samtliga att hämta finns på internet: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) SFS 2010:800. Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet. Förordningar (samtliga finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/regelverk) SFS 2010:2039 Gymnasieförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SFS 2011:185 Skolförordning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SFS 2011:1108 Förordning om vuxenutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016. (3. [rev.] uppl.) Stockholm: Skolverket. Föreskrifter (samtliga finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser) Ämnesplaner för de olika ämnena (förutom de gymnasiegemensamma) Internationella överenskommelser Förenta Nationerna (1948) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Finns att hämta på internet: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring Förenta Nationerna (1989) FN:s konvention om barnets rättigheter, Finns att hämta på internet: http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf Referenslitteratur Almgren, Ellen (2006) Att fostra demokrater. Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Diss. Uppsala: Uppsala University Library. Böhlmark, Anders, Holmlund, Helena & Lindahl, Mikael (2015) Skolsegregation och skolval (Rapport 2015:5). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/r-2015-05-Skolsegregation-och-skolval.pdf (23 s) Dahlstedt, Magnus & Olsson, Maria (2013) Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Ds 2009:25 Skollag för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Edmark, Karin, Frölich, Markus & Wondratschek, Verena (2012) Hur har 1990-talets Skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund? (Rapport 2014:15). Uppsala: IFAU. Finns att hämta på internet: http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2014/r-2014-15-hur-har-1990-talets-skolvalsreformer-paverkat-elever-med-olika-familjebakgrund.pdf (24 s) Ekman, Joakim (2011) Skolan och medborgarskapandet. Stockholm: Fritzes. Finns att hämta på: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2596.pdf%3Fk%3D2596 Englund, Tomas (2012) Utbildningspolitisk monopolism – nya utmaningar för läroplansteorin. I Englund, Tomas, Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. (18 s) Hartman, Sven (2012) Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Stockholm: Natur & kultur. Linné, Agneta (2012) Läroplansteori mellan rum, tid och handling. I Englund, Tomas, Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. (15 s) Lundahl, Lisbeth (Författare). (2015). En bok en författare [TV-program]. Sverige: Sveriges Utbildningsradio AB. Finns att hämta på internet: http://www.ur.se/Produkter/185887-En-bok-en-forfattare-Gymnasiet-som-marknad#Se-program Lundgren, Ulf. P (2012) Den svenska läroplansteoretiska forskningen – en personligt hållen reflektion. I Englund, Tomas, Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. (22 s) Skolverket (2011) Kommunalt huvudmannaskap i praktiken. En kvalitativ studie. Rapport 362. Stockholm: Fritzes. Finns att hämta på internet: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2744.pdf%3Fk%3D2744 SOU 2007:28. Tydliga mål och kunskapskrav. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SOU 2008:27. Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: Socialdepartementet. SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Fritzes Online. Access på LiUB Lagar (samtliga att hämta finns på internet: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. SFS 1986:223 Förvaltningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. SFS 2008:567 Diskrimineringslagen. Stockholm: Kulturdepartementet. SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen. Stockholm: Justitiedepartementet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.