Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

Social Processes of Teaching, 7.5 credits

9KPA05

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Sjögren

Kursansvarig

Anna Eriksson, Björn Sjögren

Studierektor eller motsvarande

Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Utlandsutbildade lärares vidareutbildning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9

Lärandemål

Efter avslutad skall den studerande kunna

 • analysera och diskutera lärares och elevers sociala samspel med socialpsykologiska teorier och begrepp
 • beskriva och kritiskt diskutera lärares ledarskap i relation till individuella processer och grupprocesser
 • analysera och diskutera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmodeller
 • beskriva och diskutera jämställdhet och jämlikhet i den pedagogiska verksamheten
 • beskriva och diskutera olika sätt att motverka och förebygga diskriminering , mobbning och annan kränkande behandling
 • kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer

Kursinnehåll

Denna kurs innehåller fyra delmoment vars fokus är undervisningens sociala processer. I det inledande momentet analyserar och diskuterar studenten kring lärares och elevers sociala samspel med hjälp av socialpsykologiska teorier och begrepp. I momentet utvecklar studenten kunskaper om grupprocesser, grupputveckling, socialt klimat, sociala normer, roller, social påverkan, socialisation och interaktion. I kursens andra moment beskriver studenten lärares ledarskap samt diskuterar detta kritiskt i relation till individers och gruppers lärande. Kursens tredje moment behandlar teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering vilka studenten analyserar och diskuterar med hjälp av konflikthanteringsmodeller. I kursens fjärde moment beskriver och diskuterar studenten kring jämställdhet och jämlikhet inbegripet sätt att motverka och förebygga diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Med utgångspunkt i jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet kommunicerar och reflekterar studenten även kring frågor om identitet, sexualitet och relationer.    

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.