Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7.5 hp

Teaching Special Education Dimensions, 7.5 credits

9KPA07

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 2 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 2 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2017) 201744-201803 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser i Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer 7,5 hp, Skolans samhällsuppdrag och organisation 7,5 hp, Verksamhetsförlag utbildning 7,5 hp, Undervisningens didaktiska processer 7,5 hp, Undervisningens sociala processer 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning del II eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- analysera internationella, nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter
- problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter
- diskutera specialpedagogiska förhållningssätt och synsätt i relation till didaktiska frågeställningar
- identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan
- problematisera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och ett internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd studeras och analyseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt arbete enskilt och i grupp. I kursen används lärplattform.

Obligatoriska moment:
Seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

PROVKODER:

STN1 Skriftlig tentamen: Hemtentamen, 7,5 hp, U - VG
OBL1 Obligatoriskt moment: Seminarier, Deltagit

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker Asp Onsjö, Lisa (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. (155s) (Kan bytas ut mot hennes avhandling som går att ladda ner på nätet, se nedan) Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2009). Att platsa i en skola för alla. Stockholm: Norstedts. (182 s) Jakobsson, Inga-Lill & Nilsson, Inger (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och Kultur. (334 s) Nilholm, Claes (2012). Barn och elever i svårigheter – en pedagogisk utmaning. Lund: Studentlitteratur. (152 s) Persson, Bengt (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. (179 s) Rapporter, avhandlingar och styrdokument som kan laddas ner på nätet (OBS! Det bästa sättet att få tillgång till samtliga dessa texter är att skriva in namn och titel på Google, eftersom direktlänkarna fungerar olika på olika datorer. Detta gäller även Skolverkets rapporter.) Asp Onsjö, Lisa (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. Avhandling, Göteborgs universitet (valda delar). (Laddas ner via biblioteket eller direkt via Google.) (Direkt via Google enklast) FN:s konvention om barnets rättigheter www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet. (www.skolverket.se) Läroplan för grundsärskolan (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet. (www.skolverket.se) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet. (www.skolverket.se) Nilholm, Claes & Göransson, Kerstin (2013). Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen? FoU Skriftserie nr 3. Specialpedagogiska Skolmyndigheten. (www.butiken.spsm.se) Skollag 2010:800. (www.skolverket.se) Skolverket (2009). Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare. Rapport 334. Stockholm: Fritzes. (www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/utvarderingar/funktionshinder/) Skolverket (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. SKOLFS 2014:40. Stockholm: Fritzes. (www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/särskilt-stöd) Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca + 10. Stockholm: Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006. E-bok (libris.kb.se/bib/10317376) Tinglev, Inger (uå). En specialpedagogisk överblick. Elevhälsan. Stockholm: Skolverket. (tillgänglig direkt via Google) Tidskriftsartiklar De Boer, Anke, Pijl, Sip Jan, & Minnaert, Alexander (2012). Students’ Attitudes towards Peers with Disabilities: A Review of the Literature. International Journal of Disability, Development and Education, 59 (4), 379-392. (nerladdningsbar via Google) Nilholm, Claes (2005). Specialpedagogik – vilka är de grundläggande perspektiven? Pedagogisk Forskning i Sverige 10:2, 124-138. (www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/nilholm2_10-pdf)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.