Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7.5 hp

Teaching Practice 4, 7.5 credits

9KPA15

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Jansson

Kursansvarig

Tobias Jansson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart 6 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla O
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart 6 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 3 (VT 2018) 201814-201823 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Godkänd i kurs ”Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer” 7,5 hp, ”Skolans samhällsuppdrag och organisation” 7,5 hp, ”Undervisningens didaktiska processer” 7,5 hp, ”Bedömning och betygssättning i didaktiska processer” 7,5 hp, ”Verksamhetsförlagd utbildning 1” 7,5 hp och ”Verksamhetsförlagd utbildning 2” 7,5 hp eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

− integrera didaktiska, sociala och etiska dimensioner vid planering och genomförande av undervisning

− motivera egen planering och undervisning med hjälp av styrdokument, didaktiska överväganden samt relevanta teoretiska perspektiv och begrepp

− kunna variera undervisningens arbetsformer och metoder, inklusive digitala verktyg, med hänsyn till olika elevers behov och didaktiska överväganden

− dokumentera och kommunicera elevers individuella lärande och kunskapsutveckling

− utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling

− samverka med skolans olika aktörer

− visa ett professionellt ansvarstagande i sin yrkesroll

− visa ett professionellt förhållningssätt gentemot olika aktörer i skolan, elever och deras vårdnadshavare 

Kursinnehåll

Studenten planerar den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån kursens mål, egna tidigare erfarenheter, kunskaper från föregående kurs samt tidigare handledares utvärdering. Under kursen har studenten ett helhetsansvar för undervisningen under en längre tidsperiod och integrerar didaktiska, sociala och etiska dimensioner i undervisningen. Studenten visar prov på en bred undervisningsrepertoar och varierar arbetsformer och metoder med hänsyn till olika elevers behov samt egna didaktiska överväganden. Ett särskilt fokus läggs på att följa elevernas lärande och kunskapsutveckling inom det egna undervisningsområdet och att dokumentera denna. Stor vikt läggs vid att fördjupa studentens yrkesspråk och professionella kompetens genom problematisering av den egna undervisningen med hjälp av styrdokument och relevanta teorier och begrepp. Studenten är professionell i sin yrkesroll och deltar konstruktivt i skolans övriga arbete i samverkan med skolans olika aktörer. Studenten visar ett professionellt förhållningssätt gentemot olika aktörer i skolan, elever och vårdnadshavare.  

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade social och didaktiska lärarförmågor samt portfolio.

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U-VG     
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4,5 hp U-VG
POR1 Portfolio 1 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.