Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen, 15 hp

Thesis at Basis level in Teaching Programme, 15 credits

9VA404

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Larsson

Kursansvarig

Åsa Larsson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 6 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i Allmänt utbildningsområde eller motsvarande samt 60 hp studier i ämnet eller motsvarande.

Lärandemål

-planera och genomföra ett avgränsat vetenskapligt arbete med relevans för lärares yrkesverksamhet
-motivera och argumentera för avgränsningar och perspektivval
-bearbeta studiens frågeställningar med hjälp av relevant forskning inom området
-använda och motivera val av metod för insamling av data
-visa medvetenhet om att använda etablerade forskningsetiska principer
-tillämpa ett analytiskt förhållningssätt.
-kunna presentera och försvar ett självständigt genomfört vetenskapligt arbete
-kunna kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

I kursen vägleds den studerande successivt vad det gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett avgränsat individuellt vetenskapligt arbete med relevans för det lärares yrkesverksamhet. Vidare ingår att läsa, kritiskt granska och diskutera andra studenters arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt och I grupp) och seminarium samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats på grundnivå.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats 15 hp U, G, VG
RESP Respondentskap 0 hp U, G
OPPO Opponentskap 0 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.