Verksamhetsförlagd utbildning 3, 7.5 hp

Teaching Practice 3, 7.5 credits

9VAA11

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Camilla Sandström Prytz

Kursansvarig

Camilla Sandström Prytz

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Godkänd Verksamhetsförlagd utbildning 1 och Verksamhetsförlagd utbildning 2 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

− planera, genomföra och utvärdera undervisning i ett sammanhållet ämnesområde med beaktande av elevers olika erfarenheter, kunskaper och behov

− anpassa sitt ledarskap till den enskilda undervisningssituationen

− bedöma, återkoppla, kommunicera och betygssätta elevers kunskaper

− i den praktiska verksamheten identifiera hinder och möjligheter för elevens lärande och kunskapsutveckling

− identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov

− samarbeta och interagera med kollegor, elever och vårdnadshavare

− kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, de grundläggande demokratiska värderingarna och ett samhälle för hållbar utveckling − kommunicera muntligt och skriftligt i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

Studenten planerar den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån kursens mål, egna tidigare erfarenheter, kunskaper från föregående kurs samt tidigare handledares utvärdering. I kursen arbetar studenten i lärarens dagliga verksamhet och deltar även i andra aktiviteter i skolan. Ett sammanhållet undervisningsområde planeras och genomförs självständigt. Ett särskilt fokus läggs på faktorer som inverkar på elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Studenten prövar olika sätt att anpassa ledarskapet till undervisningssituationen och utvärderar utfallet tillsammans med handledaren. Uppdraget att bedöma och betygssätta diskuteras med handledaren. Olika sätt att bedöma och återkoppla elevers kunskaper för betygssättning i ämnesområdet genomförs och problematiseras tillsammans med handledaren. Studenten deltar i interaktioner med vårdnadshavare. Studenten kommunicerar och förankrar skolans värdegrund. Studenten kommunicerar muntligt och skriftligt med olika aktörer på ett adekvat sätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade social och didaktiska lärarförmågor samt portfolio

TSL1 Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U-G
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4,5 hp U-VG
POR1 Portfolio 1 hp U-VG
OBL1 Obligatoriskt moment: VFU seminarium 0 hp Deltagit

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Skolans styrdokument.