Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk, 6 hp

Probability Theory and Bayesian Networks, 6 credits

TAMS22

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2022. Ersätts av TAMS43.
Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Matematik Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Torkel Erhardsson

Studierektor eller motsvarande

Nils-Hassan Quttineh

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF Obs!
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 7 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 7 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 7 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 7 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 7 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 7 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6MDAV Datavetenskap, masterprogram 3 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD
6MMAT Matematik, masterprogram 3 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V INSTÄLLD

Huvudområde

Matematik, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i datavetenskap
 • Masterprogram i Computer Science
 • Masterprogram i matematik
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Särskild information

Vartannatårskurs. Ges jämna år.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

En grundkurs i sannolikhetsteori, en grundkurs i statistik.

Lärandemål

Kursen diskuterar grafiska modeller och algoritmer för uppdatering av sannolikhetsfördelningar. Studenten ska få grundläggande kunskaper om teori för och tekniska tillämpningar av Bayesianska nätverk. Efter avslutad kurs skall studenten ha:

 • fått kännedom om det Bayesianska paradigmet.
 • sett definitionen av Bayesianskt nätverk.
 • sett några tekniska tillämpningar av Bayesianska nätverk.
 • förstått olika grafiska representationer av betingat oberoende och hur de används för effektiv uppdatering.
 • lärt sig att konstruera ett korsningsträd och hur man förmedlar meddelanden i ett korsningsträd för att uppdatera sannolikhetsfördelningen över nätverket.
 • fått kännedom om Pearls interventionskalkyl.

 

Kursinnehåll

 • Osäkerhet och det Bayesianska paradigmet, Jeffreys och Pearls metoder för uppdatering, multinomial sampling och Dirichlet-fördelningen.
 • Betingat oberoende och d-separation, Bayesianska nätverk.
 • Hårda, mjuka och virtuella bevis, Bayesianska tillräckliga statistikor, Markov Chain Monte Carlo-metoder
 • Sönderläggningsbara grafer, korsningsträd, Markov-ekvivalens, den väsentliga grafen och kedjegrafer.
 • Inlärning av betingade sannolikhetspotentialer.
 • Inlärning av grafstrukturen.
 • Parametrar och känslighet, avståndsmått för sannolikhetsfördelningar.
 • Grafiska modeller och exponentiella familjer, betingade normalfördelningar.
 • Kausalitet och Pearls interventionskalkyl.
 • Korsningsträdet och meddelandealgoritmer för sannolikhetsuppdateringar.
 • Faktorgrafer och summa-produktalgoritmen.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och lektioner (Datorlaboration som hemövningar)

Examination

LAB1Obligatoriska inlämningsuppgifter1 hpU, 3, 4, 5
TEN1Skriftlig tentamen5 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Alternativ graderad skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Matematiska institutionen

Studierektor eller motsvarande

Nils-Hassan Quttineh

Examinator

Torkel Erhardsson

Kurshemsida och andra länkar

http://courses.mai.liu.se/GU/TAMS22

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Koski, Timo, Noble, John M., (2009) Bayesian networks : an introduction Chichester, West Sussex, UK : John Wiley, 2009
  ISBN: 9780470743041, 0470743042
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Obligatoriska inlämningsuppgifter 1 hp U, 3, 4, 5
TEN1 Skriftlig tentamen 5 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Koski, Timo, Noble, John M., (2009) Bayesian networks : an introduction Chichester, West Sussex, UK : John Wiley, 2009

ISBN: 9780470743041, 0470743042

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN1
Matematiskt ämne
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
LAB1
TEN1
Logiskt tänkande, modelltänkande och problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
Logiskt tänkande, modelltänkande och problemlösning
2.3 Systemtänkande
X
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
Individuell problemlösning
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Kritiskt tänkande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1

              
3.2 Kommunikation
X
LAB1
Diskussioner om problemlösning
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Diskussioner om problemlösning
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB1
TEN1
Sannolikhetsaspekter på slumpmässiga urval
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB1

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.