Optimering av försörjningskedjor, 6 hp

Supply Chain Optimization, 6 credits

TAOP18

Huvudområde

Matematik Tillämpad matematik Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nils-Hassan Quttineh

Studierektor eller motsvarande

Nils-Hassan Quttineh

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 44 h
Rekommenderad självstudietid: 116 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik) 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Produktionsledning) 9 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 3 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Operations Management) 3 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6KMAT Matematik, kandidatprogram 5 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6KMAT Matematik, kandidatprogram (Ekonomisk modellering och optimering) 5 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6MMAT Matematik, masterprogram 3 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6MMAT Matematik, masterprogram (Ekonomisk modellering och optimering) 3 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 3 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Industriell produktion) 3 (HT 2019) 2 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik, Tillämpad matematik, Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i matematik
 • Masterprogram i Mechanical Engineering
 • Matematik, kandidatprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Masterprogram i Industrial Engineering and Management

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i optimeringslära innehållande nätverksprogrammering. Goda kunskaper i programmering. Rekommenderad förkunskap: Kunskap om modelleringsspråk (AMPL eller ZIMPL), kursen ”optimering av stora system”.

Lärandemål

Kursen ska ge insikt i hur beslutsproblem inom försörjningskedjor (supply chain), produktion och logistik kan modelleras, lösas samt analyseras med optimeringsmetodik. Kursen ska även ge praktisk erfarenhet av användning av optimeringsmetodik på beslutsproblem inom försöljningskedjor, produktion och logistik. Efter fullgjord kurs skall studenten:

 • kunna planera, utveckla och realisera optimeringsmodeller av problem inom försörjningskedjor, produktion och logistik, samt utvärdera dessa
 • ha kännedom om vanliga optimeringsmodeller inom områdena Supply Chain optimization, Machine scheduling, Capacitated lot-sizing, Transport- och Ruttplanering
 • ha kännedom om samt förståelse för hur de i kursinnehållet angivna metoderna kan användas på optimeringsproblem av nämda slag.

Kursinnehåll

 • Optimeringsproblem av försörjningskedjor,
 • Sekvensierings- och schemaläggningsproblem inom produktion, Classical machine scheduling problems, Capacitated lot-sizing problems.
 • Transport- och Ruttplaneringsproblem, Kostnads/vinstdelning inom transporter.
 • Lokal sökning/Tabusökning, Kolumngenerering, Bivillkorsgenerering, Lagrangerelaxation,
 • Avancerad användning av modellerings-/programmeringsverktygen Ampl och Matlab.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är organiserad runt en serie praktikfall, där deltagarna arbetar med problemanalys, modellering och lösning med hjälp av dator (Matlab, Ampl/Cplex). Under föreläsningarna behandlas teori och optimeringsmetodik. Storseminarierna ägnas åt praktikfallen samt åt redovisning av studenternas arbeten.

Examination

PRA1Skriftligt och muntligt redovisade praktikfallsuppgifter6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: 
Matematisk optimering

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Matematiska institutionen

Studierektor eller motsvarande

Nils-Hassan Quttineh

Examinator

Nils-Hassan Quttineh

Kurshemsida och andra länkar

http://courses.mai.liu.se/GU/TAOP18

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 44 h
Rekommenderad självstudietid: 116 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Kursmaterial från institutionen
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Skriftligt och muntligt redovisade praktikfallsuppgifter 6 hp U, 3, 4, 5

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Övrigt

Kursmaterial från institutionen
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
Använder algebra- och analyskunskaper
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Vid utveckling av optimeringsmodeller
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
PRA1
Centralt för opt, kännetecknar anv. av opt.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
PRA1
Centralt för opt, kännetecknar anv. av opt.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1
Kritiskt tänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1
Projektarbete i grupper om 2 studenter
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Muntl. samt skriftliga rapport. av projektarb.
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1
Tränar matematisk modellering
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.