Stilhistoria I, 6 hp

Design History I, 6 credits

TCM004

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2020. Ersätts av TCM079.

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Knutsson

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Kandidatprogam i möbeldesign 2 (VT 2017) 1 - Svenska O
6KMOS Kandidatprogram i möbelsnickeri 2 (VT 2017) 1 - Svenska O
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 2 (VT 2017) 1 - Svenska O

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogam i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

Att uppnå förmåga att beskriva och förstå en möbel (från den period kursen avser), identifiera dess plats i europeisk stilhistoria och dess förhållande till den allmänna samhällsutvecklingen, samt dess beroende av det använda materialet, den valda tekniken, den förutbestämda funktionen samt de individuella preferenserna och kompetenserna. Efter genomgången kurs skall den studerande
-Kunna placera en möbel (från den tid kursen avser) stilhistoriskt i kronolgin och geografin samt redogöra för olika metoder för detta såsom konnässörskapsanalys och komparativ stilanalys
-Kunna identifiera och med ett korrekt ordförråd beskriva form, material, tillverkningsteknik, konstruktion och funktion hos en möbel (från den tid kursen avser)
-Visa förståelse för hur en möbels form, material och tillverkningsteknik kan relateras till den allmänna samhällsutvecklingen , det kulturhistoriska sammanhanget och de individuella förutsättningarna
-Visa förmåga att värdera den historiska kunskapens betydelse och reflektera över dess relevans för den egna verksamheten och yrkesidentiteten

Kursinnehåll

Stilhistoriens vetenskapliga grund. Möbler som konsthistoria och etnologi. Möbelkultur som forskningsämne. Metoder i stilhistorisk, konstvetenskaplig och möbelhistorisk forskning. Teknik och material i möbeltillverkningen före industrialismen (översiktligt). Svenska möbelkulturen i jämförande belysning, medeltid till 1800-tal.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och studiebesök i museers utställningar, magasin och forskningsbibliotek.

Examination

HEM1Hemtentamen6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Johan Knutsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Kurslitteratur: Edwards, Clive, “Furniture History”, i Conservation of Furniture (ed. Nick Umney & Shayne Rivers, nedladdningsbar) (sid 3-45) Fredlund, Jane (2006). Stilguiden. Möbler och inredning 1700-2000. Stockholm. Prisma (sid 7-143) Hatt, Michael & Klonk, Charlotte (2006). Art History. A critical Introduction to its Methods, Manchester (sid 40-64) Holkers, Märta (2007). De svenska antikviteternas historia. Möbler och föremål 1525-1925. Stockholm. Bonniers (sid 8-239) Knutsson, Johan (1999). ”Nya vägar till gamla föremål. Tankar kring föremålsforskning och slöjdkunskap”, i Den vackra nyttan. Om hemslöjd i Sverige (red. Lundahl, Gunilla). Gidlunds förlag. Nyström, Bengt (red.) (2008). Svenska möbler under femhundra år. Stockholm. Natur & Kulter (sid 10-181; 208-223; 336-346) Referenslitteratur: Gjerdi, Trond (1973). Konstruktion und Form im Tischlerhandwerk, i Ethnologia Scandinavica Knutsson, Johan (2001). Folkliga möbler – tradition och egenart. En stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i den svenska folkliga möbelkonsten. Diss. Stockholm. Nordiska museets förlag Thornton, Peter (1984). Authentic Decor. The Domestic Interior 1620-1920. London
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 6 hp U, 3, 4, 5
Kurslitteratur: Edwards, Clive, “Furniture History”, i Conservation of Furniture (ed. Nick Umney & Shayne Rivers, nedladdningsbar) (sid 3-45) Fredlund, Jane (2006). Stilguiden. Möbler och inredning 1700-2000. Stockholm. Prisma (sid 7-143) Hatt, Michael & Klonk, Charlotte (2006). Art History. A critical Introduction to its Methods, Manchester (sid 40-64) Holkers, Märta (2007). De svenska antikviteternas historia. Möbler och föremål 1525-1925. Stockholm. Bonniers (sid 8-239) Knutsson, Johan (1999). ”Nya vägar till gamla föremål. Tankar kring föremålsforskning och slöjdkunskap”, i Den vackra nyttan. Om hemslöjd i Sverige (red. Lundahl, Gunilla). Gidlunds förlag. Nyström, Bengt (red.) (2008). Svenska möbler under femhundra år. Stockholm. Natur & Kulter (sid 10-181; 208-223; 336-346) Referenslitteratur: Gjerdi, Trond (1973). Konstruktion und Form im Tischlerhandwerk, i Ethnologia Scandinavica Knutsson, Johan (2001). Folkliga möbler – tradition och egenart. En stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i den svenska folkliga möbelkonsten. Diss. Stockholm. Nordiska museets förlag Thornton, Peter (1984). Authentic Decor. The Domestic Interior 1620-1920. London
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.