Visuell kommunikation och gestaltning II, 6 hp

Visual Communication and Interpretation II, 6 credits

TCM006

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Nygren

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOD Kandidatprogam i möbeldesign 3 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska O
6KMOS Kandidatprogram i möbelsnickeri 3 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska O
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 3 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska O

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogam i möbeldesign
 • Kandidatprogram i möbelsnickeri
 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Visuell kommunikation och gestaltning I

Lärandemål

Att ge studenten möjlighet till ytterligare fördjupning i och reflektion kring, samt tillämpning av, olika visualiseringstekniker för att kunna formulera sina konstnärliga idéer, frågeställningar och uttryck.
Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

 • tillämpa ett antal bildspråkliga element och begrepp (proportioner, balans, riktningar, bildrytm/rörelse, volym/yta, ljus/mörker och materialitet) som analysverktyg i en gestaltningsprocess
 • tillämpa dessa bildspråkliga element och begrepp och deras samverkan för att problematisera och formulera en mer komplex rumslig gestaltning på en plan yta
 • i stora drag redogöra för hur den visuella kommunikationen och gestaltningen tar sig uttryck i konsthistoriens olika riktningar, ”ismer”, från sent 1800-tal till postmodernism och samtidskonst
 • hantera ett antal verktyg i sitt utställningsarbete såsom ljussättning, modellbygge och budskapshantering
 • utifrån självständigt ateljéarbete skapa ett fotografiskt bildmaterial för den produktpresentation som ingår som uppgift i kurs Visuell kommunikation och gestaltning I

Efter genomgången kurs skall den studerande fått insikter om:
 • olika seenden och sätt att konstnärligt uppfatta och se på omvärlden, dess former och företeelser
 • hur den två- eller tredimensionella formens uttryck påverkas av hur de bildspråkliga elementen tillämpas, var för sig och tillsammans
 • grunderna för ljussättning, exponering och ljusmätning för fotografi
 • olika typer av kameror, objektiv och film och deras olika användningsområden
 • hur människor i olika tider gestaltat upplevelser av sig själva i förhållande till omvärld och samtid

Kursinnehåll

Ateljéstudier med levande modell. Frihandsteckning. Gestaltningsövningar i tredimensionell form. Fotografisk bildframställning med bildbehandling. Ljussättning. Exponering och ljusmätning. Utställningskunskap.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, undervisning i grupp och individuellt. Samtal som pedagogisk metod, projektarbeten och muntlig redovisning.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG4Foto1.5 hpU, G
UPG3Utställningskunskap1.5 hpU, G
UPG23-dimensionell gestaltning1.5 hpU, G
UPG1Fördjupningskurs teckning och modellteckning1.5 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Susanna Nygren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Alton, Peder (1981). Ismer och konstriktningar. Stockholm: Utbildningsradion
Klint, Peter, Rudolfsson, Leif & Larsen, Jan-Herman (1993). Ritteknik för möbelindustrin. Stockholm: Trätek
Melin, Björn (1979). Teckna och måla modell. Stockholm: Wahlström & Widstrand
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG4 Foto 1.5 hp U, G
UPG3 Utställningskunskap 1.5 hp U, G
UPG2 3-dimensionell gestaltning 1.5 hp U, G
UPG1 Fördjupningskurs teckning och modellteckning 1.5 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/godkänd
Alton, Peder (1981). Ismer och konstriktningar. Stockholm: Utbildningsradion <br>Klint, Peter, Rudolfsson, Leif & Larsen, Jan-Herman (1993). Ritteknik för möbelindustrin. Stockholm: Trätek <br>Melin, Björn (1979). Teckna och måla modell. Stockholm: Wahlström & Widstrand
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X
X
UPG1
UPG2
UPG3
UPG4

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.