Möbeltapetsering II, 18 hp

Upholstery II, 18 credits

TCM032

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2018. Ersätts av TCM078.

Huvudområde

Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sara Lindqvist

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 336 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Stockholm O

Huvudområde

Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Möbeltapetsering I.

Lärandemål

Att ge studenten färdighet och förmåga att tillverka en stoppmöbel från stoppstomme till färdigklädd möbel med hänsyn till tillverkningstekniska, funktionella och estetiska aspekter.
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva de vanligaste traditionella sitsresårsnörningar som används
 • redogöra för, förstå och utföra grund och överstoppningar samt klä olika typer av stoppade möbler
 • förstå vikten av rätt klädselmaterial
 • dokumentera och beskriva en arbetsprocess

Efter genomförd kurs ska den studerande ha fått insikter i/om:
 • principerna för hur ett stoppningsarbete planeras och utförs
 • principerna för arbete med industriella stoppningsmaterial
 • de olika effekterna tekniskt, funktionellt och estetiskt som uppstår vid val av olika tekniker och material och betydelsen av att kunna argumentera för dessa

Kursinnehåll

Resårers uppbyggnad och egenskaper. Exklusiva stoppningstekniker och klädseltekniker inom tapetseraryrket. Materiallära med tonvikt på material relevanta för uppbyggnad av traditionella resårstoppningar med sadelgjord, resårer, snörgarn, ten, väv och textila klädslar.Skumplast och tillhörande material och verktyg.
Andra verktyg, maskiner och för kursen relevanta hantverkstekniker.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, teknikövningar och studiebesök.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2Redovisning av utförda teknikövningar1.5 hpU, G
PRA1Teknikövningar15 hpU, 3, 4, 5
UPG1Skriftlig inlämningsuppgift1.5 hpU, G

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Sara Lindqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 336 h

Kurslitteratur

Nilsson, L. E. (1938). Möbelstoppning. Göteborg: Sv. tapetseraretidning
Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. Stockholm: Sveriges Tapetseraremästares Centralförening (STC)
Wiklund, Signild (1984). Textila material: historik, teknik, egenskaper, användning. Stockholm: LT
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Redovisning av utförda teknikövningar 1.5 hp U, G
PRA1 Teknikövningar 15 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Skriftlig inlämningsuppgift 1.5 hp U, G
Nilsson, L. E. (1938). Möbelstoppning. Göteborg: Sv. tapetseraretidning<br> Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. Stockholm: Sveriges Tapetseraremästares Centralförening (STC) <br> Wiklund, Signild (1984). Textila material: historik, teknik, egenskaper, användning. Stockholm: LT
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
UPG1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
PRA1

              
2.3 Systemtänkande
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
PRA1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
PRA1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG1

              
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG1
UPG2

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.