Möbeltapetsering V, 18 hp

Upholstery V, 18 credits

TCM035

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2018. Ersätts av TCM088.

Huvudområde

Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sara Lindqvist

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 336 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 4 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska O

Huvudområde

Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Möbeltapetsering I, II o III.

Lärandemål

Kursen omfattar tapetserararbetets betydelse för en möbels estetiska uttryck och sambandet med olika tiders estetiska ideal och förutsättningar. Studenten ska självständigt och medvetet kunna lösa restaurerings och/eller rekonstruktionsproblem samt redogöra skriftligt och muntligt för sina beslut. Studenten ska efter avslutad kurs visa förståelse för komplexiteten i att vid konserveringen, restaureringen eller rekonstruktionen av en möbels tapetserararbete väga historisk, teknisk och tidsmässig hänsyn mot kravet på funktionsduglighet.
Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

 • skriftligt sammanfatta tekniker, stoppnings- och klädselmaterial ur ett möbelhistoriskt perspektiv
 • muntligt redogöra för stoppmöblers karaktäristiska former och uttryck ur ett möbelhistoriskt perspektiv
 • självständigt samla och tolka information gällande konstruktionen av ett stoppnings- och klädselarbete
 • utföra enklare lagning och ytbehandling av möbelstommar
 • analysera och värdera resultatet av en uppskattad arbets- och tidsplan
 • demonstrera förståelse för och kommunicera relationen mellan stomme och tapetseringsarbete
 • utföra resårstoppning och klädsel på angiven stoppmöbel
 • dokumentera och redovisa sitt projektarbete i tal och skrift

Kursinnehåll

Exklusiva stoppningstekniker inom tapetseraryrket. Arbetsplanering. Principer för stoppmöbelkonservering.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, teknikövningar, projektarbete, dialogseminarium, samarbetsövning, studiebesök, skriftlig och muntlig redovisning.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

PRA2Teknikövningar10 hpU, 3, 4, 5
MUN1Muntlig redovisning av projektarbete1 hpU, G
UPG4Dokumentation av projektarbete3 hpU, G
UPG3Skriftlig inlämning och redovisning av övningsuppgifter4 hpU, G

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Examinator

Sara Lindqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 144 h
Rekommenderad självstudietid: 336 h

Kurslitteratur

Gill, Kathryn (2001) Upholstery conservation: principles and practice. Butterworth- Heinemann (sid 1-9 samt 177-180)
The Forgotten History: upholstery conservation (2011) Linköpings universitet
Tidens tand (1999): förebyggande konservering : magasinshandboken. Riksantikvarieämbetet.
Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. Sveriges tapetseraremästares centralförening (STC)
Stavenow- Hidemark, Elisabeth (1993) Nytt tyg på gamla stolar; stoppning och klädsel förr och nu. Nordiska museet.
David, James (1999) Upholstery: a complete course: chairs sofas ottomans, screens and stools. Guild of Master Craftsman Publications. (kap. 15, 16, 17)
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA2 Teknikövningar 10 hp U, 3, 4, 5
MUN1 Muntlig redovisning av projektarbete 1 hp U, G
UPG4 Dokumentation av projektarbete 3 hp U, G
UPG3 Skriftlig inlämning och redovisning av övningsuppgifter 4 hp U, G
Gill, Kathryn (2001) Upholstery conservation: principles and practice. Butterworth- Heinemann (sid 1-9 samt 177-180) <br>The Forgotten History: upholstery conservation (2011) Linköpings universitet <br>Tidens tand (1999): förebyggande konservering : magasinshandboken. Riksantikvarieämbetet. <br>Stenberg, Bernt & Åkervall, Torsten (1988). Möbelstoppning som hantverk. Sveriges tapetseraremästares centralförening (STC) <br>Stavenow- Hidemark, Elisabeth (1993) Nytt tyg på gamla stolar; stoppning och klädsel förr och nu. Nordiska museet. <br>David, James (1999) Upholstery: a complete course: chairs sofas ottomans, screens and stools. Guild of Master Craftsman Publications. (kap. 15, 16, 17)
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.