Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter, 6 hp

Technical, Economic and Societal Evaluation of IT-products, 6 credits

TDDC34

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Carl-Johan Petri

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (International Software Engineering) 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping O
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Ekonomiska informationssystem) 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (International Software Engineering) 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping O
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Storskalig mjukvaruutveckling) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 7 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (International Software Engineering) 9 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (Storskalig mjukvaruutveckling) 7 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V
6MDAV Datavetenskap, masterprogram 3 (HT 2017) 1 3 Svenska/Engelska Linköping V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Datavetenskap, masterprogram
 • Computer Science, masterprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurser inom programmering, datastrukturer och algoritmer samt allmän datalogi. Totalt minst 45 hp.

Lärandemål

Studenten skall kunna efter avslutad kurs; utvärdera och analysera möjligheterna för en ny teknisk produkt. Vilket betyder att man skall sätta den utvecklade produkten i ett vidare sammanhang och dels analysera alternativa lösningar samt dess tekniska, ekonomiska och sociala effekter.

Kursinnehåll

Kursen bygger på växelverkan mellan teori och praktik och deltagarnas aktiva engamemang, och syftar till att ge kunskap om utvärderingsmöjligheter samt analys av alternativa tekniska lösningar vid framtagande av en ny informationsteknisk produkt.

I kursen fokuseras det på frågor som exempelvis vilka lösningar som kan vara tekniskt och affärsmässigt möjliga att utveckla, hur produkterna är beroende av användarna och den produktens tekniska och samhälleliga infrastruktur. Vidare ska studenterna analysera de tekniska, ekonomiska, sociala och politiska förutsättningar som är nödvändiga för att den nya tekniken skall fungera hos användaren, företag och samhället.

Kursen utgår från den pedagogiska grundidén att du som student är aktiv och kunskapssökande. Kursdeltagarna förväntas ha förmåga och intresse att göra egna val inom kursens ramar. Den främsta uppgiften för kursens lärare är att erbjuda kunskapsöversikt, ge stöd och råd samt organisera för goda lärsituationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och ett projektarbete.
Seminarierna är starkt kopplade till kurslitteraturen. Här förväntas det att den studerande själv skall reflektera och kunna diskutera kring de metodologiska, tekniska och samhälleliga problem som behandlas i kursen.
Den största delen av kursen består av ett projektarbete som genomförs i gruppform.

Examination

UPG2Projekt3 hpU, 3, 4, 5
UPG3Seminarier3 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Carl-Johan Petri

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/indek/utbildning/ekonomiska-informationssystem/technical-economical-and-societial-evaluation-of-it-products?l=sv

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Fastställs senare
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Projekt 3 hp U, 3, 4, 5
UPG3 Seminarier 3 hp U, G

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Fastställs senare
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.