Strategisk analys och metoder för strategisk förändring, 12 hp

Strategic Analysis and Methods for Strategic Change, 12 credits

TEAE12

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Holtström

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2024) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2024) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2024) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2024) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2024) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Strategi och styrning) 9 (HT 2024) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TEAE10.

Ej generellt valbar för civing-studerande termin 7 och högre, se förkunskapskrav.

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell

Förkunskapskrav

Denna kurs avslutar masterprofilen Strategi och styrning på I/Ii-programmet, och kräver att studenten redan har läst övriga förberedande profilkurser. Examinator/studierektor kontrollerar före kursstart att kursdeltagare har tillräckliga förkunskaper, se under rubriken Rekommenderade förkunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Affärsstrategier, Ekonomisk styrning samt ytterligare en valbar kurs inom masterprofilen Strategi och styrning.

Lärandemål

Målet med kursen är utveckla studentens förmåga att göra systematiska strategiska analyser av industriella företag samt tillämpa olika metoder för strategisk förändring som syftar till att utveckla företagets industriella verksamhet. Kursen bygger vidare på och fördjupar kunskaper från kurserna i affärsstrategier och ekonomisk styrning inom profilen strategi och styrning. Efter kursen ska studenten kunna:

 • Applicera olika metoder och verktyg för strategisk analys och förändring samt förstå de möjligheter och hinder som kan finnas i industriellt strategi- och förändringsarbete.
 • Förstå hur strategisk kongruens och samverkan mellan strategi och styrning bidrar till utvecklandet av långsiktigt hållbar konkurrenskraft i moderna industriella organisationer.
 • Göra en systematisk analys, genom att tillämpa strategiska metoder och verktyg, av ett industriellt företag och peka på förbättringsområden ur såväl tekniska som strategiska hänseenden, samt diskutera påverkan på det omgivande samhället.
 • Kommunicera analyser och lösningar på industriellt orienterade strategiska utmaningar och argumentera för dess tillämplighet både teoretiskt och praktiskt.
 • Följa med i och bidra i akademiska diskussioner gällande strategiforskning i relation till affärsmodellsinnovation, strategisk förändring och samtida relevanta fenomen kopplat till exempelvis digitalisering, data-drivet beslutsfattande och hållbarhet.

Kursinnehåll

Strategisk analys och metoder för strategisk förändring, som är en del i ämnet industriell ekonomi, handlar om att lösa problem ur ett industriellt perspektiv där studenten använder såväl tekniska som ekonomiska och samhälleliga kunskaper i en integrerad helhet. Denna kurs tar en startpunkt i industriella företags strategiarbete för att fånga aktuella och relevanta strategiska utmaningar som företaget ställs inför. Innehållet i kursen fokuserar på strategiutveckling och strategiska förändringsanalyser i dessa typer av företag, där företagsstrategi integreras med djup teknisk kunskap för att kunna hitta förbättringspotentialer och föreslå lösningar på identifierade problem. Förändringar i fokus kan handla om att skapa mer effektiva industriella aktivitetssystem, utveckla tekniska förmågor eller driva innovation och tillväxt, implementera datadrivna eller digitaliserade affärsmodeller, utveckla en affärsmodell som med ett mer hållbart och cirkulärt förhållningssätt i företagets värdeskapande nätverk. 

Kursinnehållet innefattar också hur företaget relaterar till förändringar i omvärlden (tekniska, ekonomiska såväl som samhälleliga), hur man kan analysera och utveckla ett industriellt företags affärsmodell (exempelvis genom ökad användning av stora datamängder, eller genom ett ökad fokus på minskad miljöpåverkan i värdekedjan) och dess värdeskapande processer (t ex tillsammans med andra aktörer). Några begrepp som diskuteras är strategisk analys, strategisk utveckling, strategisk förändring och anpassning, affärsmodellsinnovation, dynamiska förmågor, värdeskapande och strategisk kongruens.

För mera detaljer hänvisas till kurshemsidan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier/laborationer (t ex litteraturseminarier, affärsmodellsutveckling och industriella case) och ett större projektarbete. Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Obligatoriska seminarier2 hpU, G
PRA1Projektarbete5 hpU, 3, 4, 5
MUN1Muntlig tentamen5 hpU, 3, 4, 5
Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg (U,3,4,5).

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Böcker

 • Amit, Raphael, Zott, Christoph, (2021) Business model innovation strategy : transformational concepts and tools for entrepreneurial leaders
  ISBN: 9781119689683, 1119689686

Övrigt

 • Relevanta artiklar som kompletterar kurslitteraturen

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
PRA1 Projektarbete 5 hp U, 3, 4, 5
MUN1 Muntlig tentamen 5 hp U, 3, 4, 5
Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg (U,3,4,5).

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av programkurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. Fristående kurser kan schemaläggas på andra tider. 

Avbrott och avanmälan på kurs

Enligt beslut vid Linköpings universitet om Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå, Dnr LiU-2020-02256 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/764582) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att detta kan noteras i Ladok. Avanmälan eller avbrott från kurs görs via webbformulär Blanketter och formulär 

Inställd kurs eller avvikelse från kursplanen

Kurser med få deltagare (< 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. För fristående kurser måste inställande av kurs ske innan studenter har antagits på kursen (i enlighet med LiUs antagningsordning Dnr LiU-2022-01200, https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622645). 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2023-00379, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2022-04445 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Principer för tentamina

Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i januari
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs, eller ett tentamensmoment (TEN, DIT, DAT, MUN), ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut under en avvecklingsperiod med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat. Totalt erbjuds alltså 6 omtentamenstillfällen, varav 2 ordinarie omtentamenstillfällen. I tentaanmälningssystemet markeras tentamina som ges för näst sista respektive sista gången.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

För fristående kurser med tentamensmoment som inte följer blockplacering kan andra tider förekomma. 

Omprov övriga examinerande moment

För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, Dnr LiU-2023-00379 (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Nedlagd kurs

För Beslut om Rutiner för administration vid avveckling av utbildningsprogram, fristående kurser och kurser inom program, se Dnr LiU-2021-04782 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/1156410). Efter beslut om nedläggning och efter avvecklingsperiodens slut hänvisas studenterna till ersättande kurs (eller motsvarande) enligt information i kursplan eller utbildningsplan. Om en student har godkänt i något/några moment i en avvecklad programkurs men inte alla och det finns en åtminstone delvis ersättande kurs så kan en bedömning om eventuellt tillgodoräknande ske. Eventuell tillgodoräkning av delmoment görs av examinator.

Anmälan till tentamen

För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen är anmälan obligatorisk, se beslut i regelsamlingen Dnr LiU-2020-04559 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682). En oanmäld student kan således inte erbjudas plats. Anmälan till tentamen är öppen 30 kalenderdagar före provdatum och stänger 10 kalenderdagar innan provdatum om inget annat anges. Anmälan görs i Studentportalen eller via LiU-appen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen, Dnr LiU-2020-04559 (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682).

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Betyg och examinationsformer

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment och modulkoder

Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

 • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
 • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Allmänt gäller att:

 • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
 • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
 • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

För obligatoriska moment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, Dnr 
LiU-2023-00379 http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, Dnr LiU-2023-00379 http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
 • Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 • Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Rapportering av examinationsresultat

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se Fusk och plagiat.

Linköpings universitet har även tagit fram en vägledning för lärares och studenters användning av generativ AI i utbildningen (Dnr LiU-2023-02660). Som student förväntas du alltid ta reda på vad som gäller för respektive kurs (inklusive examensarbetet). Generellt gäller tydlighet för var och hur generativ AI har använts.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall

Böcker

Amit, Raphael, Zott, Christoph, (2021) Business model innovation strategy : transformational concepts and tools for entrepreneurial leaders

ISBN: 9781119689683, 1119689686

Övrigt

Relevanta artiklar som kompletterar kurslitteraturen

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
MUN1
Använda kunskaper från tidigare kurser i masterprofilen
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
MUN1
Använda kunskaper från tidigare kurser i masterprofilen
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
MUN1
PRA1
UPG1
Undervisning kopplat till kursens lärandemål
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
Använda kursens innehåll på ett fördjupat sätt i projektarbeten
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
X
PRA1
UPG1
Genom projektarbete, seminarier och caseundervisning
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
MUN1
PRA1
UPG1
Problemformulering, analys och rekommendationer kopplat till projekt, litteraturseminarier och case
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
PRA1
UPG1
Formulera och identifiera problem
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA1
UPG1
Baserat på identifierade problem, prioritera och fokusera lösningar baserat på relevanta avvägningar
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
MUN1
PRA1
UPG1
Planera och genomföra litteratur, och caseseminarier samt projektarbete
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
MUN1
PRA1
UPG1
Stort eget ansvar i planering och genomförande av kursens olika moment med hänsyn taget till ett professionellt uppträdande, pålitlighet och lojalitet mot egen verksamhet såväl som i gruppens arbete och till övriga kursdeltagares bidrag.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1
UPG1
Skapa grupper där möjlighet finns att utnyttja deltagarnas respektive utbildningsbakgrund för att skapa effektiva grupper
3.2 Kommunikation
X
X
MUN1
PRA1
UPG1
Kommunicera relevant information både skriftligt och muntligt i projekt, seminarier och annan examination
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
MUN1
PRA1
UPG1
Litteratur på engelska och möjlighet att skriva projekt på engelska!
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
MUN1
PRA1
UPG1
Behandlas i diskussioner av fenomen kring företagens kontext i relation till seminarier, projekt och examination.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
MUN1
PRA1
UPG1
Behandlas relaterat till företagens strategiska förändring och affärsmodellsutveckling.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
PRA1
UPG1
Identifiera fenomen för strategisk förändring
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1
UPG1
Analysera fenomen för strategisk förändring
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
PRA1
UPG1
Diskutera möjligheter för implementering kopplat till strategisk förändring
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
X
PRA1
UPG1
Hur lösningar på identifierade problem kan implementeras i företag som studeras.
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
PRA1
UPG1
Inom ramen för identifierade utmaningar kopplat till projektet
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
X
PRA1
UPG1
Inom ramen för identifierade utmaningar kopplat till projektet
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1
UPG1
Identifiera, förstå och analysera strategiska förändringar hos företag.
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1
UPG1
Introduceras till skrivprocessen kring mer omfattande utredningar/projekt
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1
UPG1
Muntlig och skriftlig redovisning, och utvärdering genom projektarbete, seminarier och opposition. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.