Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, 300 hp

Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits

6CIII

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Syfte

 • En civilingenjör i Industriell ekonomi (I) från Linköpings universitet ska med helhetssyn kunna arbeta med teknikens affärsmässiga förverkligande. I-aren ska besitta en unik förmåga att utifrån en gedigen teknisk-ekonomisk-matematisk bas identifiera, analysera, lösa och kommunicera komplexa tvärdisciplinära problem i syfte att utveckla industriella verksamheter.
 • I-programmet vid Linköpings universitet ska vara den nationellt ledande utbildningen som integrerar teknik och matematik med ekonomi och ledarskap. Denna kombination definierar begreppet ”industriell ekonomi” vid LiU.
 • Kurserna i såväl ekonomiska som tekniska fördjupningar ska vara i nivå med internationellt framstående utbildningar inom respektive discipliner.
 • Industriell ekonomi vid Linköpings universitet ska vara det självklara valet för både studenter och näringsliv. 

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas en civilingenjör från programmet industriell ekonomi ha följande kunskaper och färdigheter: 

Ämneskunskaper

En I-ingenjör från Linköpings universitet ska med helhetssyn kunna arbeta med teknikens affärsmässiga förverkligande. I-ingenjören ska besitta en unik förmåga att utifrån en gedigen teknisk-ekonomisk-matematisk bas identifiera, analysera och lösa komplexa tvärdisciplinära problem i syfte att utveckla industriella verksamheter.

Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen

En I-ingenjör har en stark grund i matematik vilket innefattar gedigna matematiska kunskaper i ämnen såsom analys och linjär algebra samt grundläggande kunskaper inom miljö, hållbar utveckling och mekanik. I-ingenjören har gedigen förmåga att tillämpa kunskaper i matematisk statistik och optimeringslära på verkliga problem och kan beskriva, matematiskt formulera och kritiskt värdera modeller inom olika tekniska tillämpningar.

Kunskaper i grundläggande teknikvetenskapliga ämnen

En I-ingenjör har en bred teknisk kompetens med kunskaper och färdigheter inom industriell ekonomi samt något av teknikområdena bioteknik, datateknik, energiteknik, maskinteknik eller systemteknik. Detta innebär att I-ingenjören:

 • har kunskaper i såväl kvalitativa som kvantitativa metoder inom bland annat ekonomisk analys, produktionsekonomi och industriell organisation.
 • kan förstå och använda begrepp, teorier och metoder för att beskriva och analysera tekniska system. Detta innefattar också algoritmiska metoder för att kunna göra relevanta beräkningar, i förekommande fall med datorstöd.
 • kan utifrån ovanstående kunskaper beskriva, strukturera, abstrahera, modellera och lösa problem med vetenskapliga begrepp och modeller inom ovanstående teknikområden. 

Fördjupade kunskaper, metoder och verktyg i något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

En I-ingenjör har också fördjupade kunskaper inom ett av teknikområdena bioteknik, datateknik, energiteknik, maskinteknik eller systemteknik då respektive område innefattar såväl grundläggande som avancerade kurser.

En I-ingenjör har väsentligt fördjupade kunskaper inom industriell ekonomi då grundkurser på kanidatnivå följs av en specialisering på avancerad nivå. 

Inom ovanstående områden kan I-ingenjören:

 • Analysera komplexa problemställningar med utgångspunkt i ämnesrelaterad teori och praktisk kunskap.
 • Relatera och syntetisera olika teoretiska perspektiv och utforma egna analysmodeller.
 • Tillämpa vetenskapligt förankrade verktyg och modeller på teknikbaserade företag.
 • Kritiskt granska och analysera strategier, metoder, tillvägagångssätt och tekniker som tillämpas i teknikbaserade företag.

Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

Aktuell forskning och nya forskningsresultat integreras i kurser i slutet av I-programmet, vilket bidrar till att ge I-ingenjören de kunskaper som behövs för en fortsättning på forskarutbildningsnivå.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

En I-ingenjör har de individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna ta en ledande roll i avancerad teknisk utveckling. Till dessa färdigheter hör att på ett systematiskt sätt kunna formulera modeller och hypoteser för tekniska problem och att kritiskt kunna bedöma dess giltighet. En I-ingenjör har även god förmåga att ta initiativ och på ett självständigt och kreativt sätt bidra till utvecklingen av ny teknik, samt vid behov tillägna sig ny kunskap. I-ingenjören har förmåga att ta ansvar för sin egen roll i detta arbete med avseende på hållbarhet, yrkesetik, ansvar och pålitlighet. Kombinationen av djup och bredd i utbildningen säkerställer att I-ingenjören har förmåga till kontinuerlig breddning och fördjupning av sina kunskaper och därmed förmåga till anpassning och flexibilitet.

Analytiskt tänkande och problemlösning

​I-ingenjören kan med stöd av verktyg och metoder från matematik och teknik identifiera, formulera och modellera komplexa tekniska problem inom dessa områden. Detta innefattar att göra såväl kvalitativa som kvantitativa uppskattningar, göra relevanta antaganden och rimlighetsbedömningar samt beakta osäkerheter.

Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

En I-ingenjör äger förmåga att tillägna sig ny kunskap genom att formulera hypoteser och utvärdera dessa genom experiment. Detta innefattar att formulera matematiska modeller, använda relevant utrustning och metodik för att utföra experiment eller motsvarande, analysera resultat med såväl matematiska verktyg som programverktyg samt redovisa resultatet. I-ingenjören har även förmågan att skaffa sig ny kunskap genom att söka relevant litteratur inom det aktuella området.

Systemtänkande

I-ingenjören har förmåga att använda systemtänkande för att modellera, analysera och utveckla industriella system och processer. Detta innebär att kunna definiera systemgränser, göra abstraktioner, se såväl helheter som delsystem och beskriva samverkan mellan dessa samt göra prioriteringar och avvägningar.

Förhållningssätt, tänkande och lärande

En I-ingenjör visar initiativförmåga och har förmåga till självständigt, kreativt och kritiskt tänkande. Detta innefattar också självkännedom samt förmåga och vilja till personlig utveckling och livslångt lärande. I-ingenjören har också förmåga att planera sin tid och sina resurser.

Etik, likabehandling och ansvarstagande

I-ingenjören kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet och professionellt uppträdande. Detta innefattar även att vara medveten i sin karriärplanering och hålla sig informerad om professionens utveckling.

Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera

En I-ingenjör har god förmåga att samverka med andra personer. Detta innebär förmåga att på ett aktivt sätt medverka till ett väl fungerande arbete i gruppen med tydliga roller och fördelning av ansvar och uppgifter. I-ingenjören kan även initiera, planera, leda och utvärdera industriella utvecklingsprojekt. 

I-ingenjören har goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Detta innebär att kunna presentera resultatet av industriellt utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt och med relevanta tekniska hjälpmedel i såväl tal som skrift och på såväl svenska som engelska. 

Arbete i grupp

I-ingenjören ska ha kunskap om vilka olika roller som finns i en (projekt-) grupp, hur dessa roller samverkar, vad som kännetecknar en effektiv grupp och därigenom förmåga att sätta samman olika roller på ett ändamålsenligt sätt samt ha förmåga att agera i olika roller i en sådan grupp; framförallt agera i projektledarrollen.

Kommunikation

I-ingenjören ska på ett förtroendeingivande sätt kunna kommunicera skriftligt och muntligt med olika intressenter med varierande teknisk kunskap.

Kommunikation på främmande språk

Den ovan beskrivna kommunikationen ska även kunna ske på engelska.

Planering, utveckling, realisering och drift av tekniska system med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav

En I-ingenjör har perspektiv på teknikens betydelse och sin egen roll som ingenjör i samhället, både nationellt och globalt, och beaktar hållbar tillämpning av teknik.

I-ingenjören har insikter i de affärsmässiga och företagsmässiga villkoren för utveckling och införande av ny teknik och har kunskaper om och förmåga att delta i alla faser av utveckling och införande av ny teknik, d.v.s. planering, utveckling, realisering och drift av tekniska system. Detta innefattar exempelvis förmåga att kunna specificera krav för tekniska system samt utveckla, implementera och integrera teknik från olika delområden. I-ingenjören har även förmåga att utvärdera projekt med avseende på genomförande och tekniskt resultat.

Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

En I-ingenjör tar ansvar för teknikens roll i samhället med avseende på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. En I-ingenjör beaktar samhällets regelverk och har kännedom om historiskt/kulturellt sammanhang avseende aktuella frågor i ett globalt perspektiv.

Företags- och affärsmässiga villkor

En I-ingenjör har kunskaper om planering av mål och affärsmässiga strategier i olika affärskulturer.

Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

I-ingenjören har kunskap och färdighet i att kravsätta system och produkter så att han/hon kan medverka i och snabbt förstå industrins egna processer för detta och modellera produkter/system samt utvärdera dessa mot krav.

Att konstruera produkter och system

I-ingenjören har inom sitt teknikområde generella kunskaper om lämpliga utvecklingsprocesser för olika typer av system och kan snabbt kan sätta sig in i industrins olika specifika utvecklingsprocesser. I-ingenjören har stor färdighet i att tillämpa kunskaperna från sin teknikspecialitet vid utvecklingsarbete.

Att realisera produkter och system

En I-ingenjör känner till utformning och ledning av realiseringsprocessen test, verifiering och validering.

Att ta i drift och använda produkter och system

En I-ingenjör har kunskaper avseende utformning, optimering och ledning, igångsättande, drift och underhåll samt systemavveckling av avancerade tekniska system. 

Innehåll

Utbildningens 300 hp är fördelade på följande sätt i normalfallet:

 • Matematik 50 hp
 • Industriell ekonomi 150 hp
 • Övrig teknik 100 hp

Programmet Industriell ekonomi innehåller en teknisk inriktning och en masterprofil för att erhålla fördjupade kunskaper inom valda områden. Kombinationen av teknisk inriktning, masterprofil samt valet av övriga kurser ger den studerande en individuellt utformad utbildning.

Utbildningen är under de första terminerna gemensam för samtliga studerande. Därefter sker val av teknisk inriktning från och med termin 4 och masterprofil från och med termin 7.

Inriktningar

Inför utbildningens fjärde termin väljs teknisk inriktning. Syftet med den tekniska inriktningen är att ge möjlighet att fördjupa sig inom ett valt tekniskt område. Varje teknisk inriktning innehåller ett antal obligatoriska kurser, ett examensarbete på kandidatnivå (kandidatprojekt) samt ett antal valbara kurser. Studentens val av kurser inom inriktningen kan begränsas på grund av otillräckliga förkunskaper.

Den totala omfattningen på de tekniska inriktningarna är minst 70 hp.

Inom utbildningsprogrammet Industriell ekonomi finns följande tekniska inriktningar:

 • Bioteknik /Biotechnical Engineering/
 • Datateknik /Computer Science and Engineering/
 • Energiteknik /Energy Engineering/
 • Maskinteknik /Mechanical Engineering/
 • Systemteknik /Electrical Engineering/

Profiler

Inför den sjunde terminen på programmet väljer studenten masterprofil.

Den totala omfattningen på masterprofilen är minst 60 hp på avancerad nivå inklusive examensarbete.

Inom utbildningen erbjuds följande masterprofiler med huvudområde industriell ekonomi:

 • Digitalisering och management /Digitisation and Management/
 • Finans /Finance/
 • Industriell marknadsföring /Industrial Marketing/
  Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för Industriell marknadsföring ska ingå i examen.
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling /Quality Technology and Management/
  En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för Kvalitets- och verksamhetsutveckling ska ingå i examen.
 • Logistik och supply chain management /Logistics and Supply Chain Management/
  En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för Logistik och supply chain management ska ingå i examen.
 • Produktionsledning /Operations Management/
 • Projekt, innovation och entreprenörskap /Project, Innovation and Entrepreneurship/
 • Strategi och styrning /Strategic Management and Control/

 

Det är även möjligt, efter beslut av programnämnden, att välja en individuell masterprofil inom något av följande huvudområden:

 • Datateknik /Computer Science and Engineering/
 • Elektroteknik /Electrical Engineering/
 • Energi- och miljöteknik /Energy and Environmental Engineering/
 • Maskinteknik /Mechanical Engineering/
 • Tillämpad matematik /Applied Mathematics/

 

Notera att examenskravet på minst 30 hp inom huvudområde Industriell ekonomi på avancerad nivå gäller även den som väljer ett annat huvudområde för sin masterprofil.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen är huvudsakligen upplagd i block om 6 hp med som mest tre parallella obligatoriska kurser. 

I flertalet kurser på på programmet Industriell ekonomi tränas och praktiseras gruppdynamik, kommunikationsfärdigheter, presentationsteknik, projektledning och ledarskap, och undervisningen bedrivs ofta i projektform.

I programplanen finns angivet vilka kurser som är obligatoriska, valbara och frivilliga. Kurser som ingår i en inriktning eller profil får ingå som valbara kurser i examen även för studenter med annan inriktning/profil. Frivillig kurs ingår ej i utbildningsprogrammet. Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får ej ingå i examen samtidigt.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 
samt
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik E
(Områdesbehörighet A9/9)

 

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande:

  • För att få påbörja kandidatprojekt inom ett civilingenjörsprogram (se även under rubriken Självständigt arbete nedan för mer information) ska den studerande ha:
   • minst 90 hp godkänt från programplanens kurser under termin 1-4 (frivilliga kurser räknas ej in). Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 höstterminen innan kandidatprojektet ska utföras.
   • slutfört de specifika ämneskurser som anges i kursplanen för aktuell kandidatprojektkurs. Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 höstterminen innan kandidatprojektet ska utföras.
  • För tillträde till termin 7 krävs vid terminsstart minst 150 hp inom programmets första 6 terminer. De studenter som inte uppfyller kraven ska göra en individuell plan hos studievägledaren. I första hand ska de icke avklarade kurserna från termin 1-6 inplaneras.
  • För tillträde till examensarbetet på masternivå krävs minst 240 högskolepoäng inom programmet. Dessutom krävs att samtliga obligatoriska kurser i termin 1 till och med 6 är avslutade samt 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet för examensarbetet. 

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Examensarbete på kandidatnivå (kandidatprojekt) utförs under termin 6. Kandidatprojekt ska utföras inom vald teknisk inriktning. Huvudområde för kandidatexamen för studerande på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi är teknik.

  Examensarbete på masternivå utförs under termin 10. Examensarbetet ska utföras inom vald masterprofil. Tillåtna huvudområden för masterexamen i samband med civilingenjörsexamen från programmet Industriell ekonomi är industriell ekonomi, datateknik, elektroteknik, energi- och miljöteknik, maskinteknik samt tillämpad matematik.

  Examenskrav

  För att uppfylla krav för civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, 300 hp, ska studenten, med godkänt resultat, ha fullgjort:

  • Samtliga obligatoriska kurser från programplanen.
  • Minst 45 hp sammantaget från kurser på grundnivå (G1, G2) och avancerad nivå (A) i matematik/tillämpning inom matematik. Detta krav uppfylls med obligatoriska kurser från programplanen.
  • Teknisk inriktning om minst 70 hp. Däri ska ingå:
   • kandidatprojekt på G2-nivå omfattande minst 15 hp
  • Minst 90 hp på A-nivå. Däri ska ingå:
   • kurser om minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområde Industriell ekonomi
   • kurser om minst 30 hp på avancerad nivå inom vald masterprofil
   • examensarbete på 30 hp på avancerad nivå inom vald masterprofil
  • Valbara kurser från programplanen så att kravet på minst 300 hp uppnås varav högst 12 hp språk/kultur.
  • Examensarbete omfattande 30 hp på A-nivå eller motsvarande examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Engineering 300 credits and Master of Science 120 credits

  Särskild information

  Vissa forskarutbildningskurser är öppna för teknologer. Kontakta forskarstudierektor på respektive institution. För att få räkna en forskarutbildningskurs i civilingenjörsexamen måste ansökan inlämnas till nämnden, som beslutar om kursen är lämplig och som också fastställer kursplan och poängsätter kursen.

  Övriga föreskrifter

  Se fliken Generella bestämmelser avseende behörighet, antagning, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till senare del av utbildningsprogram.

  Termin 1 HT 2020

  Termin 2 VT 2021

  Termin 3 HT 2021

  Termin 4 VT 2022

  Termin 5 HT 2022

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TPPE13 Produktionsekonomi 6 G2X 1 O
  TEIO91 Projektledning 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  För I/Ii: kursen ges på distans och kan läsas istället för TEIO04.
  THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TEIO04 Projektledning 6 G2X 2 O
  TEAE05 Resursteori 6 G1X 3 V
  TEIM13 Interkulturell kommunikation 6 G1X 4 V
  TEIO91 Projektledning 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  För I/Ii: kursen ges på distans och kan läsas istället för TEIO04.
  THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Teknisk inriktning Biologiska resurser och hållbart nyttjande
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFBI22 Cellbiologi och mikrobiella processer 6 G1X 3 O
  Period 2
  TKMJ35 Industriell ekologi för ökad resurseffektivitet 6 G2X 3 O
  NBIB45 Fysiologiska principer och etik 6 G1X 1 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Datateknik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE22 Datastrukturer och algoritmer 6 G2X 3 V
  Period 2
  TDTS10 Datorarkitektur 6 G1X 3 O
  TSEA52 Digitalteknik 6* G1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Teknisk inriktning Energiteknik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring 6 G2X 2 O
  TMMV61 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TMMV61 Tillämpad energiteknik 6* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ39 Resurseffektiva produkter och produktion 6 G2X 1 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Maskinteknik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMHL22 Hållfasthetslära 6 G2X 3 O
  TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TMKM86 Konstruktionsmaterial 6* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMI46 Industriell automation 6 G2X 1 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Systemteknik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSDT84 Signaler och system samt transformer 8* G2X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSTE95 Elektronik 4 G1X 3 V
  Period 2
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSDT84 Signaler och system samt transformer 8* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 6 VT 2023

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIM32 Industriell marknadsföring 6 G2X 4 O
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TPTE06 Praktik 6 G1X - F
  Inriktning: Teknisk inriktning Biologiska resurser och hållbart nyttjande — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFBI23 Ekologi och miljö 6 G1X 3 O
  TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TFBI24 Kandidatprojekt bioteknik 18* G2X 2/3/4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Teknisk inriktning Datateknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6* G2X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD83 Kandidatprojekt datateknik 18* G2X 1/3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Teknisk inriktning Energiteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMV58 Modellering och simulering av energi- och värmeöverföringsförlopp 6 G2X 1 O
  Period 2
  TMMV16 Kandidatprojekt energiteknik 18* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Teknisk inriktning Maskinteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMMV04 Termodynamik 6 G1X 2 O
  TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TMPS32 Kandidatprojekt maskinteknik 18* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Teknisk inriktning Systemteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSBB18 Inbyggda perceptionssystem 6 G2X 3 O
  TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TSEA56 Elektronik kandidatprojekt 16* G2X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS10 Signaler, information och kommunikation 4 G2X 3 O

  Termin 7 HT 2023

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS32 Stokastiska processer 6 A1X 1 V
  TAMS46 Sannolikhetslära, fortsättningskurs 6 A1X 3 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TAOP34 Optimering av stora system 6 A1X 3 V
  TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA44 Vektoranalys 4 G1X 1 V
  TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TAOP04 Matematisk optimering 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TATA34 Analys, överkurs 6* G2X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA45 Komplex analys 6 G2X 1 V
  TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA96 Fysiken bakom tekniken 6 G2X 4 V
  Inriktning: Masterprofil Digitalisering och management — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 O
  TDEI13 Affärssystem: process och implementering 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 O
  TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 V
  Inriktning: Masterprofil Finans — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS32 Stokastiska processer 6 A1X 1 V
  TPPE17 Corporate Finance 6 G2X 4 V
  Period 2
  TPPE29 Finansiella marknader och instrument 6 A1X 2 O
  Inriktning: Masterprofil Industriell marknadsföring — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 V
  Period 2
  TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 O/V
  För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.
  TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 O/V
  För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.
  Inriktning: Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, gk 6 G2X 2 O
  Period 2
  TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
  Inriktning: Masterprofil Logistik och supply chain management — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TETS37 Grundläggande logistik 6 G2X 4 O
  TETS23 Inköp 6 A1X 2 V
  Period 2
  TETS27 Supply Chain Logistics 6 A1X 2 O/V
  Inriktning: Masterprofil Produktionsledning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
  Period 2
  TPPE76 Flödesplanering och -styrning 6 A1X 4 V
  Inriktning: Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 O
  TEIO07 Avancerad projektverksamhet 6 A1X 4 V
  TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Masterprofil Strategi och styrning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIE72 Affärsstrategier 6 A1X 4 O
  TEIO90 Innovationsledning 6 A1X 2 V
  TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE16 Produktionsstrategier 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDEI19 Ekonomisk styrning 6 A1X 2 O
  TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management 6 A1X 4 V
  TEIE42 Industriell försäljning 6 A1X 4 V
  För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.
  TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Teknisk inriktning Biologiska resurser och hållbart nyttjande — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
  Period 2
  NBID31 Modelling of Biological Systems 6 A1X 3/4 O
  NBID79 Ekosystemtjänster inom CSR och bevarandebiologi 6 A1X 1 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Datateknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
  TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 3 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Energiteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMES09 Industriella energisystem 6 A1X 2 V
  TMES27 Modellering av energisystem 6 A1X 3 V
  TMMV18 Fluidmekanik 6 A1X 1 V
  Period 2
  TMES17 Building Energy Systems 6 A1X 3 V
  TMES45 Energiplanering och modellering av stadsdelar 6 A1X 4 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Maskinteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
  För Civlingenjör D eller IT gäller att en av TANA09 eller TANA21 ska läsas.
  TMKM16 Hållbara materialval 6 A1X 4 V
  TMKT80 Träteknik - Material 6 G2X 2 V
  TMPS33 Virtuell produktion 6 A1X 4 V
  TMPS35 Framtidens fabriker 6 A1X 3 V
  TMPT03 Produktionsteknik, fk 6 G2X 2 V
  Period 2
  TMHP03 Tekniska system 6 A1X 4 V
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1X 3 V
  TMKM90 Konstruktionsmaterial - deformationer och brott 6 A1X 2 V
  TMKT39 Maskinelement 6 G2X 2 V
  TMKT71 Affektiv produktutveckling 6 A1X 2 V
  TMPR01 Träteknik - Produktframtagning 6 G2X 1 V
  TMPS22 Monteringsteknik 6 A1X 3 V
  Kursen flyttad till VT1
  TMPS31 Hållbar produktion 6 A1X 1 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Systemteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
  TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS15 Detektion och estimering av signaler 6 A1X 2 V
  TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 6 A1X 3 V
  Period 2
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1X 3 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB21 Beräkningsfotografi 6 A1X 4 V
  TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 A1X 4 V
  TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
  TSKS01 Digital kommunikation 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder 6 A1X 3 V
  TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V

  Termin 8 VT 2024

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  NBIB35 Miljövård 6 G1X 2/3/4 V
  TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 V
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
  TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering 6 A1X 1 V
  TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 G2X 3 V
  TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDEI71 Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller 6 A1X 4 V
  TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 V
  TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
  TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
  För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.
  TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
  TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 V
  TFYA62 Introduktion till biosensorteknik 6 G2X 4 V
  TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 V
  Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.
  TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
  TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V
  Minst en av kurserna TFYA85, TGTU94 och TKMJ24 krävs för examen på MFYS. Ingår någon av kurserna i kandidatexamen är kurserna valbara.
  TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
  TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
  TMKA13 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
  TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
  TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 4 V
  TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
  TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
  TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
  TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
  För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
  TSTE27 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
  TVCB11 Cellbiologisk metodik 6 G2X 1/4 V
  Period 2
  TEIE06 Integrerad företagsplanering 6* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1X 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDEI35 Strategisk ekonomistyrning: Modeller för en stärkt konkurrenskraft 6 A1X 2 V
  TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
  TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
  TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
  TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
  TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
  TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 2 V
  TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
  TKMJ47 Miljösystemanalytiska verktyg 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
  TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
  TMHL24 Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder 6 G2X 1 V
  TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
  TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 V
  TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
  TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
  TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
  TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 V
  För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.
  TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 V
  För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.
  TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
  TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 V
  TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 3 V
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V
  Inriktning: Masterprofil Digitalisering och management — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDEI71 Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller 6 A1X 4 O
  Period 2
  TDEI35 Strategisk ekonomistyrning: Modeller för en stärkt konkurrenskraft 6 A1X 2 O
  Inriktning: Masterprofil Finans — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 O
  Period 2
  TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
  Inriktning: Masterprofil Industriell marknadsföring — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 O/V
  För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.
  Period 2
  TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 O
  Inriktning: Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMQU31 Statistisk kvalitetsstyrning 6 A1X 2 V
  Period 2
  TMQU04 Six Sigma Quality 6 A1X 2 O/V
  För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.
  TMQU13 Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 4 O/V
  För I/Ii: En av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Kvalitets- och verksamhetsutveckling skall ingå i examen.
  TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 2 V
  Inriktning: Masterprofil Logistik och supply chain management — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TETS57 Logistikanalys 6 A1X 2 O/V
  Period 2
  TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
  TETS56 Logistik och kvalitet inom vården 6 A1X 2 V
  Inriktning: Masterprofil Produktionsledning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TPPE78 Kvantitativa modeller och analys inom verksamhetsstyrning 6 A1X 1 V
  För masterprogrammet Industrial Engineering and Management (6MIND) gäller att en av kurserna markerade O/V är obligatorisk i masterprofilen Operations Management.
  Period 2
  TPPE74 Design och utveckling av produktionsverksamhet 6 A1X 4 O
  Inriktning: Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
  Period 2
  TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
  TEIO41 Corporate Social Responsibility 6 A1X 3 V
  Inriktning: Masterprofil Strategi och styrning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIM09 Internationellt företagande 6 A1X 2 V
  För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.
  TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
  Period 2
  TEIM07 Industriell marknadsanalys 6 A1X 2 V
  TETS36 Hållbara logistiksystem 6 A1X 4 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Datateknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
  TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 G2X 3 V
  TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 G2X 2 V
  Period 2
  TDDD17 Informationssäkerhet, fk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1X 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Energiteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE50 Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ10 Industriell ekologi 6 A1X 1 V
  TMES43 Analys och modellering av industriella energisystem 6 A1X 1 V
  TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära 6 A1X 3 V
  Period 2
  TDDE50 Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
  TMES41 Strategisk utveckling av hållbara energisystem 6 A1X 2 V
  TMKT83 Småskalig förnybar energiomvandling 6 A1X 4 V
  TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, fk 6 A1X 4 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Maskinteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMKA13 Träteknik - Innovation 6 A1X 1 V
  TMKT48 Konstruktionsoptimering 6 A1X 3 V
  TMKT74 Avancerad CAD 6 A1X 4 V
  TMMS21 Mekatronik 6 G2X 1 V
  Period 2
  TMHL24 Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder 6 G2X 1 V
  TMKT57 Produktmodellering 6 A1X 3 V
  TMKT77 Systemsäkerhet 6 A1X 4 V
  TMME11 Markfordonsmekanik 6 A1X 1 V
  TMPS27 Produktionssystem 6 A1X 3 V
  Inriktning: Teknisk inriktning Systemteknik — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
  Period 2
  TSBK02 Bild- och ljudkodning 6 A1X 4 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 3 V
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 2 V

  Termin 9 HT 2024

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
  TDDE15 Avancerad maskininlärning 6 A1X 1 V
  TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
  TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ31 Biofuels for Transportation 6 A1X 1 V
  TMKT79 Kollaborativ multidisciplinär designoptimering 6 A1X 2 V
  TMPE10 Projektkurs avancerad - systemanalys inom energi- och miljösystemområdet 12* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMQU47 Kvalitetsutveckling och robust konstruktion 6 A1X 4 V
  TPPE53 Finansiell värderingsmetodik 6 A1X 2 V
  TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
  TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 A1X 1 V
  TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
  TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
  Period 2
  NBID79 Ekosystemtjänster inom CSR och bevarandebiologi 6 A1X 1 V
  TAOP18 Optimering av försörjningskedjor 6 A1X 1 V
  TDDB44 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
  TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 4 V
  TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
  TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEAE18 Hållbara värdekedjor 6 A1X 4 V
  TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V
  För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen Industriell marknadsföring skall ingå i examen.
  TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
  TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ32 Integrerad produkt- och tjänsteutveckling 6 A1X 3 V
  TMES51 Internationella energimarknader 6 A1X 1 V
  TMKA03 Industridesign 6 G2X 1 V
  TMKA11 Modellbaserad utveckling av system-av-system 6 A1X 3 V
  TMPE10 Projektkurs avancerad - systemanalys inom energi- och miljösystemområdet 12* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMPM08 Projektkurs avancerad - Industriell produktion 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMQU12 Lean Production 6 A1X 2 V
  TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
  TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT08 Optimal styrning 6 A1X 3 V
  Inriktning: Masterprofil Digitalisering och management — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 2
  TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 4 V
  Inriktning: Masterprofil Finans — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TPPE53 Finansiell värderingsmetodik 6 A1X 2 V
  TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TPPE61 Finansiell optimering 6 A1X 2 V
  TPPE66 Företagsvärdering 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Masterprofil Industriell marknadsföring — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TEIM04 Industriella marknads- och teknikstrategier 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TMQU47 Kvalitetsutveckling och robust konstruktion 6 A1X 4 V
  Period 2
  TMQU27 Kvalitetsutveckling - projektkurs 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Masterprofil Logistik och supply chain management — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
  Period 2
  TETS38 Logistikprojekt 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TETS31 Logistikstrategier 6 A1X 4 V
  Inriktning: Masterprofil Produktionsledning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TPPE99 Simulering av produktion och logistik 6 A1X 3 V
  Period 2
  TPPE73 Produktionsledningsprojekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TEIO89 Innovation och entreprenörskap - projektkurs 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Masterprofil Strategi och styrning — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDEI72 Strategi och digitalisering - teknik, standarder och nätverkseffekter 6 A1X 4 V
  Period 2
  TEAE12 Strategisk analys och metoder för strategisk förändring 12* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TEAE18 Hållbara värdekedjor 6 A1X 4 V
  TEIM10 Industriell tjänsteutveckling 6 A1X 2 V